2razyPe - Gra Skojarzeń Lyrics (English Translate)

English
Polish
[Hook] x2
[Hook] x2
You don't know yet what
Jeszcze nie wiesz o co cho
I will explain it to you and compare it to
To ci wyjaśnię i porównam to do
And be sure I'll compare it like this
I bądź pewny, że porównam to tak
I'll show you the way, I'll give you a good sign
Pokażę ci drogę, dam ci dobry znak
[Verse 1]
[Zwrotka 1]
It is like a fruit from a tree that you plucked
To jest jak owoc z drzewa - który zerwałeś
Because it looked impressive, and now it is not at all
Bo wyglądał okazale, a teraz już nie jest wcale
So juicy, do you think your instincts have failed you?
Taki soczysty, myślisz że zawiódł cię instynkt?
Mistake. It's not an instinct, worms eat fruit
Błąd. To nie instynkt, owoc jedzą glizdy
They eat, eat and graze on what
Żrą, żrą i pasą się na tym, co
Once bred by a kumata farmer
Wyhodował kiedyś gospodarz kumaty
Now there are two outputs:
Teraz są dwa wyjścia:
Destroy or live with the insect
Zniszczyć, albo żyć z insektem
Who feels at home and gets pissed off furiously
Który czuje się jak w domu i wkurwia się wściekle
That he is for someone the object of high-profile thoughts and disputes
Że jest dla kogoś obiektem myśli i sporów głośnych
Until he finally thinks you are jealous of him
Aż w końcu sądzi - że jesteś o niego zazdrosny
Because he eats, and you do not, such bad luck - that he wants
Bo on żre, a ty nie, takich pech - że on chce
And you want too
I ty też chcesz
And here is a paradox that can be seen easily
I tu jest paradoks który widać łatwo
Everyone wants to eat - and nobody cares about the apple
Każdy chce żreć - a nikt nie dba o jabłko
And now - what is an apple? say quickly
I teraz - czym jest jabłko? powiedz szybko
Yy ... Ym .. it's probably Polish hip-hop
Yy... Ym.. chyba to polski hip-hop
And what is a whistle? come on, after all
A czym jest glizda? no powiedz, wszak
It's nobody else - like a fucking crab
To nikt inny - jak pierdolony łak
[Hook] x2
[Hook] x2
You don't know yet what
Jeszcze nie wiesz o co cho
I will explain it to you and compare it to
To ci wyjaśnię i porównam to do
And be sure I'll compare it like this
I bądź pewny, że porównam to tak
I'll show you the way, I'll give you a good sign
Pokażę ci drogę, dam ci dobry znak
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Hey, that's next - it's like fast food
Ej, to następne - jest jak fast food
It looks delicious and it eats the whole city
Wygląda smakowicie i żre to całe miasto
Because quickly, because cheaply, because available everywhere
Bo szybko, bo tanio, bo wszędzie dostępne
All not fast, as long as you can stuff your mouth quickly
Wszyscy nienażarci, byle szybko napchać gębę
And the seller makes a joke and packs your cum in a hot dog
A sprzedawca robi żarcik i pakuje ci spermę w hot-dogu
And you slap yourself to it like a honey bear
A klepiesz się do tego jak niedźwiedź do miodu
No wonder - you can smell it and it's just a common smell
Nic dziwnego - czujesz zapach a to zwykły odór
Homie, don't get used to shit
Ziomek, nie daj przyzwyczajać się do gówna
Are you buying a Coke? Don't let water into the cup
Kupujesz colę? Nie daj sobie lać wody do kubka
Shout "what the fuck is up?" I associate it with something
Krzyknij "kurwa co jest?" to mi się z czymś kojarzy
Fast food is cheap hits with high sales
Fast food to tanie przeboje o wysokiej sprzedaży
And the salesman cheeky, you know the sperm guy
A sprzedawca bezczelny, wiesz ten od spermy
It's a rap star, giving you a hit once again
To rap gwiazda, dająca ci 'hit' po raz kolejny
You are laughing? you'd better start knocking on your head
Śmiejesz się? lepiej się zacznij w głowę pukać
Because the consumer of this food is a naive listener
Bo konsument tego żarcia - to naiwny słuchacz
[Hook] x2
[Hook] x2
You don't know yet what
Jeszcze nie wiesz o co cho
I will explain it to you and compare it to
To ci wyjaśnię i porównam to do
And be sure I'll compare it like this
I bądź pewny, że porównam to tak
I'll show you the way, I'll give you a good sign
Pokażę ci drogę, dam ci dobry znak
[Verse 3]
[Zwrotka 3]
Now screw yourself into your head - another picture
Teraz wkręć sobie w głowię - kolejny obraz
Which I paint with the word - maybe you will recognize something from it
Który maluję słowem - może coś z tego rozpoznasz
Because there are five people going up the elevator
Bo to pięć osób, które jadą windą w górę
A businessman, a businesswoman, success in the eyes and in general
Biznesmen, bizneswoman, sukces w oczach i w ogóle
Suddenly, one of these people presses a six (fsszt)
Nagle, jedna z tych osób wciska szóstkę (fsszzt)
What a lady with large breasts shows a big smile
Na co pani z dużym biustem, pokazuje duży uśmiech
He thinks: "Who so insignificant can go so low?"
Myśli: "kto tak mało ważny może jechać tak nisko?"
And immediately your finger on the number seven - although more buttons
I od razu palec na siódemkę - choć więcej przycisków
On this the gentleman with the black briefcase - he presses the eight
Na to pan z czarną teczką - wciska ósemkę
There is consternation and great surprise
Następuje konsternacja i zdziwienie wielkie
Only for a moment, because some millionaire, which I do not doubt
Tylko na chwilę, bo jakiś milioner w co nie wątpię
He said: "please put a nine on me"
Powiedział: "proszę wcisnąć mi dziewiątkę"
For the novel to make sense - the last gentleman under pressure
Żeby powieść miała sens - ostatni pan poddany presji
He pressed 10, although they weren't stronger either
Wcisnął 10, choć ci też nie byli silniejsi
And so they go all together, all the way to the top
I tak jadą wszyscy razem, aż na samą górę
What will it be? time will tell, the elevator stops
Co to będzie? czas pokaże, winda się zatrzymuje
The door is open and the dude is talking with a slight joke
Otwarte drzwi, a tam koleś mówi z lekkim żartem
"he drives a lot here and the views are fucking worth
"strasznie tu piździ i widoki chuja warte
If you want, stay, I'll go back to the ground floor "
Jak chcecie to zostańcie, ja wracam na parter"
If you don't know what the moral of it is - it's sad
Jeśli nie wiesz jaki morał z tego - to jest to przykre
Hit that elevator, I'm fucking this race
Wbijaj się w tą windę, ja pieprzę tą gonitwę
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
2razyPe Unreleased If you think there is an error in translation, please click here.