Bedoes x Napster - K.W.I.T Lyrics (English Translate)

English
Polish
Hajs x16
Hajs x16
I'm sure I don't know, money is hanging on a tree
Jestem pewien, że nie wiem, hajs wisi na drzewie
He puts his cross on the ground like monks
Kłade się krzyżem jak mnisi na glebę
Trying to drink for myself here
Starając się tutaj wypić za siebie
Do you want to remove me? Then unsubscribe the survey
Chcesz mnie usunąć? To wypisz ankiete
The first tile on the fuck page
Pierwszego kafla na fejsiku jebie
I burned so much that I am above the sky,
Spaliłem tyle, że jestem nad niebem,
How many types here wanted me? I do not know
Ilu typów tutaj chciało mnie? nie wiem
Everyone tells me I'm a fuck
Wszyscy mi mówią, że jestem pojebem
They call me Bedopies, I think they want to make me linden
Wołają mi Bedopies, chyba chcą mi zrobić lipę
Looking at me, I say "okay" because they are as real as my coke on the clip
Ja patrząc mówie "okej", bo są tak prawdziwi jak mój koks na klipie
I can only see with one eye, call it a transformation
Widzę tylko jednym okiem, nazwij to transformacją
Face as if I were playing poker and I beat them with one card
Twarz jakbym grywał w poker, a ja ich ogrywam jedną kartą
And fuck it, they say they're sorry to hear me?
I chuj w to, mówią, że jest im przykro, gdy mnie słyszą?
I enter their niunie as in pitsop # I'm_kubica
Wjeżdżam w ich niunie jak w pitsop #jestem_kubicą
Let's make a one-shot like it's rolling flour in the nose
Nakręćmy one-shot jak wale mąkę w nochal
The type I have this - a distance like the Koran, uh!
Typie ja mam to - dystans długi jak Koran, uh!
Ref:
Ref:
The types still say "slick", I stopped believing in them anymore
Typy wciąż mówią "słak", ja przestałem wierzyć już w nich
I want to get money, so far it is nothing
Chcę, zgarniać hajs, jak na razie to z tego nic
I wanna do a prom, f ** k contaminated weed
Chce zrobić bal, pierdole skażony weed
So give it to me today, so give me this receipt
Więc daj mi to dziś, więc daj mi ten kwit
[Napster]
[Napster]
* Napster *
*Napster*
I'm and I'm fucking the system with one line im
Jestem i ropzpierdalam system jednym wersem im
I enslave and eat their lame style, have been fooling them for a long time and I have them with this
Zniewalam i zjadam ich marny styl, wpierdalam od dawna i mamię ich tym
And when I come in here your knees soften, blah blah, keep running to talk us over
I kiedy wchodze tutaj Tobie miękną kolana, bla bla, dalej biegnij żeby nas obgadać
There will be applause for us anyway
Dla nas i tak na sali znajdą się brawa
The case is always clear for us
Sprawa dla nas od zawsze jest jasna
I know that you would like to have what we have for the standard
Wiem, że chciałbyś mieć, to co my mamy za normę
When I got into this game, I already had a hotel at the start
Jak wbiłem do tej gry, już na starcie miałem hotel
I'm Rockefeller, I've got these millions, no enlightenment
Jestem Rockefeller, mam te miliony, niose oświecenie
And when I drive in here, I bring to the ground
A kiedy tu wbijam, sprowadzam na ziemie
I take the monopoly and set the price
Odbieram monopol i ustalam cene
The types still say "slut", for wpierdol cry on sticks
Typy wciąż mówią "słeg", za wpierdol płaczą na pałach
Stop snitchin 'nigga, stop lyin' Gauas
Stop snitchin' nigga, stop lyin' Gauas
Purchased likes are not swag or fame, you can see it suits you
Lajki kupione to nie swag, czy sława, widać Wam odpowiada
Whores can suck me "Czeslaw", Freshville and so wicked
Dziwki mogą mi ssać "Czesława", Freshville i tak wpierdala
Ref:
Ref:
The types still say "slick", I stopped believing in them anymore
Typy wciąż mówią "słak", ja przestałem wierzyć już w nich
I want to get money, so far it is nothing
Chcę, zgarniać hajs, jak na razie to z tego nic
I wanna do a ball, f ** k contaminated weed
Chce zrobić bal, pierdole skażony weed
So give it to me today, so give me this receipt
Więc daj mi to dziś, więc daj mi ten kwit
[Bedoes]
[Bedoes]
I want money!
Chce szmal!
Whatever they say, the rest of me are fucking
Cokolwiek by mówili, jebie mnie reszta
I don't have a father - stop,
Nie mam ojca - przestań,
The people behind me are the first league.
Ludzie stojący za mną, to liga pierwsza.
You will separate me from my family only with a knife to the heart
Oddzielisz mnie od rodziny tylko nożem w serce
Like a whore on her birthday - she still wants more
Jak dziwka w jej urodziny - ciągle chce więcej
I want cash, I want a fleet, I want a lot
Chcę hajs, chcę flote, chcę pęgę
I want a bank, I want a buck, I want a banger
Chcę bank, chcę dolce, chcę banger
Ref:
Ref:
The types still say "slick", I stopped believing in them anymore
Typy wciąż mówią "słak", ja przestałem wierzyć już w nich
I want to get money, so far it is nothing
Chcę, zgarniać hajs, jak na razie to z tego nic
I wanna do a prom, f ** k contaminated weed
Chce zrobić bal, pierdole skażony weed
So give it to me today, so give me this receipt
Więc daj mi to dziś, więc daj mi ten kwit
Bedoes x Napster CATERGORY MIXTAPE If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS