Brun - Vinterrim (Ft. Pede B) Lyrics (English Translate)

English
Danish
I give mc's the smooth layer, cold and cynical as frosty weather
Jeg gi'r mc's det glatte lag, kold og kynisk som frostvejr
And snows the scene with my [?]
Og snestromer scenen med min [?]
There's no aftertaste of [?] Here, my flavor gives frostbite
Der' ingen bismag af [?] her, min flavør gi'r forfrysninger
So fuck you, from the coolest non-partisans of the underground
Så fuck jer, fra undergrundens cooleste løsgænger
The one who brings chills and hangs like an icicle
Ham der bringer kuldegysninger og hænger som en istap
And is cold in the ass in front of your sling and your '[?]
Og er kold i røven over for dit slæng og din' [?]
Plus I'm thinking of staying 'sharp with lyrics there' is insane anguish
Plus jeg tænker at forbli' skarp med tekster der' er sindsygt kval
And make sure those in front splinter like a snow crystal
Og sørge for at dem der fronter splintrer som en sne krystal
Despite the fact that we are in the minority, because we have greater skills
På trods at vi er i mindretal, for vi har større skills
And so much ice in your stomach that you should stand and say hello
Og så meget is i maven at du bør stå rør og hilse
So stick us forty beers cold from the box, no whore rap
Så stik os fyrre pils kold fra kassen, ingen luder rap
It 'Brown and Pede B in your face like sleet and slush
Det' Brun og Pede B i dit ansigt ligesom slud og sjap
So spout and clap and run out and talk to your brave friends
Så tud og klap og løb ud og snak med dine tapre venner
You know every rapper ends up clattering teeth
Du ved at hver en rapper ender med at klapre tænder
As soon as we send rhymes on the track with a violent steeze
Ligeså snart vi sender rim på sporet med en voldsom steeze
For I 'as [?], And we' as [?] Cold as ice
For I' som [?], og vi' som [?] kold som is
[Chorus]
[Omkvæd]
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
Yeah, so get it
Yeah, så fat det
[Verse 2: Pede B]
[Vers 2: Pede B]
It's your executioner in the yard, back in carnal form
Det' din bøddel i gården, tilbage i kødelig form
So cold on the microphone that you have a cold tomorrow
Så kold på mikrofonen at du er forkølet i morgen
For yo we fight our way forward, have really tired legs
For yo vi kæmper os frem, har for alvor trætte ben
My snowball is filled with shards of glass and sharp stones
Min snebold er fyldt med glasskår og skarpe sten
With DJ Wernz, so you know the beat pumps
Med DJ Wernz, så du ved det beat pumper
Cold shoulder to your team slips, it 'hard to stay' cheerful
Kold skulder til dit hold smutter, det' svært at forbli' munter
It's hard to overlook, like car bombs
Det' svært at overse, som bilbomber
So I no longer strike with knuckles, but with lumps of ice
Så jeg slår ikke længere med knoer, men med isklumper
Until you 'in ten pieces, your team laughs and slips
Til du' i ti stumper, dit hold griner og skrider
While I can rhyme for 12 hours at times
Mens jeg kan rime i 12 timer til tider
So it's clear that my people are disappearing the mites
Så det' klart at mine folk svinder de mider
I 'like the frost, for I' cold, rhyme and bite
Jeg' ligesom frosten, for jeg' kold, rimer og bider
Bite from me, then stop your gay whisper
Bider fra mig, så stop dit bøssehvisken
So cold that our plates should be put in the fridge
Så kold at vores plader sku' lægges i køledisken
Brun and Pede knocked you down, should I empty your inkwell?
Brun og Pede slog dig ned, skal jeg tømme dit blækhus?
So cold in the ass it ikk 'ka' is judged in celsius
Så kold i røven det ikk' ka' bedømmes i celsius
[Chorus]
[Omkvæd]
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
Yeah, so get it
Yeah, så fat det
[Counter piece: Brown]
[Kontrastykke: Brun]
Yo it 'Brown and Pede B more or less sick
Yo det' Brun og Pede B mere eller mindre syge
Frames like a winter shower with a few rhymes that 'brand new
Rammer som en vinterbyge med et par rim der' splinter nye
So run ahead and find shelter, or end up being frozen out
Så løb frem og find dig ly, eller end med at bli' frosset ude
Because we're so cold that it can give Eskimos goosebumps
For vi' så kolde at det ka' gi' eskimoer gåsehud
Yo it 'Brown and Pede B more or less sick
Yo det' Brun og Pede B mere eller mindre syge
Frames like a winter shower with a few rhymes that 'brand new
Rammer som en vinterbyge med et par rim der' splinter nye
So run ahead and find shelter, or even get frozen out
Så løb frem og find dig ly, eller end med at bli' frosset ude
Because we're so cold that it can give Eskimos goosebumps
For vi' så kolde at det ka' gi' eskimoer gåsehud
[Chorus]
[Omkvæd]
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
MCs get cold feet when I cold my nuts
MC's får kolde fødder når jeg kolder mine nødder
If you think you're colder you get your ass frozen by
Hvis du tror du er koldere får du røven frosset af
Ice block, I 'cool as an ice block
Isblok, jeg' cool som en isblok
Yeah, so get it
Yeah, så fat det
Brun Alting Ka’ Forandres If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS