Dan Berglund - Våren i Backadalen Lyrics (English Translate)

English
Swedish
Our tanned faces shine with sweat
Våra garvade ansikten glänser av svett
Backadalen sings for our hands
Backadalen sjunger för våra händer
And we greet the spring with sounding skewers
Och vi hälsar våren med klingande spett
We sit down and talk on sun-warmed beams
Vi sätter oss ner och snackar på solvarma balkar
We have beer from Zyrenka, we have tobacco and snus
Vi har öl ifrån Zyrenka, vi har tobak och snus
And the shirts they flutter in the wind that cools
Och skjortorna dom fladdrar i vinden som svalkar
And all around the world stands in dazzling light
Och runt om står världen i bländande ljus
We have fought so inconsolably for our livelihood
Så tröstlöst har vi kämpat för vårt levebröd
In darkness and cold, in light wind and snow
I mörker och kyla, i snålblåst och snö
In the heat of the galley we sat and joked happily
I byssjvärmen satt vi och skämtade glatt
Mens stars burned out in the frosty night
Mens stjärnor brann ut i den frostiga natt
And the only thing we own is our honor
Och det enda vi äger, det är vår heder
As good comrades and ready men
Som goda kamrater och rediga män
Of course we get sciatica and stiff joints
Visst skaffar vi oss ischias och styva leder
But dona will last for many years longer than
Men dona ska hålla i många år än
Say Olle, you who are married and already bound
Säg Olle, du som gift dig och redan är bunden
Have you pondered gray over debts and loans
Har du grubblat dig grå över skulder och lån
So now put away all worries and live for the moment
Så slå nu bort all oro och lev för stunden
Now proudly tell us about your newborn son
Berätta nu stolt om din nyfödde son
And Lappen, you flabbergast and feel like a prince
Och Lappen, du flabbar och mår som en prins
And remember little stories with the home district woman
Och minns små historier med hemtraktens kvinns
But rough is your voice of the bitter salt
Men sträv är din röst av det bittra salt
You swallowed at home where people starved
Du svalde där hemma där mänskorna svalt
And Tjocke-Per, you scribble and do not tailor the words
Och Tjocke-Per, du skrävlar och skräder ej orden
And says the base is stupid as a goat
Och säger att basen är dum som en get
When he was born to the mother of this earth
När han blev född av morsan till denna jorden
So she checked one out and thought she happened
Så kolla hon in en och trodde hon sket
Karl-Alfred, you cheat the red-swollen crane
Karl-Alfred, du snyter den rödsvullna krana
As rotten with brandy and lonely years
Som ruttnat av brännvin och ensamma år
But now you forget your miserable life path
Men nu glömmer du din ömkliga levnadsbana
For sailor bravado in the spring of youth
För sjömansbravader i ungdomens vår
And Backadalen is buzzing, it is pounding and alarming
Och Backadalen susar, den bultar och larmar
It trembles, it sighs, itches and beats
Den darrar, den suckar, den kvider och slår
Here we have harvested the steel with gnarled arms
Här har vi skördat stålet med knotiga armar
And here we have sown our days and years
Och här har vi sått våra dagar och år
And it's like the world was just our own
Och det är som om världen var bara vår egen
Until we suddenly see our snooping boss
Tills vi plötsligt får syn på vår snokande boss
And rises with effort and hesitation in the steps
Och reser oss med möda och tvekan i stegen
And squints at the sun that just shone for us
Och kisar mot solen som nyss sken för oss
Dan Berglund En järnarbetares visor If you think there is an error in translation, please click here.