Frenchman - Boski Gen (Ft. O.S.T.R.) Lyrics (English Translate)

English
Polish
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
[Frenchman]
[Frenchman]
No one said it will be easy
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo
Stand with yourself
Stanąć wprawdzie ze samym sobą
This is just bravery
To dopiero męstwo
Put a mirror in front of your own soul
Postawić sobie lustro przed własną duszą
Why did it get so stuffy?
Dlaczego się zrobiło tak duszno?
Exactly
No właśnie
Love the most precious of all virtues
Miłość najcenniejsza ze wszystkich cnót
Desecrated by my family
Zbezczeszczona przez mój ród
It was supposed to be an eternity, it turned out to be a moment
Miała być wiecznością, okazała się chwilą
And so every now and then different, just to experience it quickly yo
I tak co chwilę inną byle przeżyć to szybko joł
Where are you in such a hurry? You don't know yourself
Gdzie się tak śpieszysz? Sam nie wiesz
The city whirlwind wrote you a new poem
Miejski wir napisał Ci nowy wiersz
There is nothing permanent in it
Nie ma w nim nic trwałego
It's like building a life on Lego blocks
To tak jak budowa życia na klockach Lego
Hey buddy
Ej kolego
Your ego
Twoje ego
This is what he wants from the wrong
Właśnie tego chce od złego
So don't give him a hand or he'll take your whole
Więc nie daj mu ręki, bo Cię weźmie całego
This is the eternal truth
Taka jest odwieczna prawda
And the truth comes only from One
A prawda pochodzi tylko od Jednego
[Chorus; Frenchman]
[Refren; Frenchman]
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
[Frenchman]
[Frenchman]
The world is spinning, the world is spinning, the world is sick
Świat wiruje, świat świruje, świat choruje
Cancer poisons and brother rips on brother
Rak truje a brat na brata pruje
What happened everything mixed up
Co się stało wszystko się pomieszało
They no longer believe that the word has become flesh
Już nie wierzą, że słowo ciałem się stało
They are looking for God's particle in the big collider
Szukają cząsteczki Boga w wielkim zderzaczu
EUR 5 billion was a tribute
5 miliardów euro poszło na to z haraczu
Instead of those who die in tears
Zamiast na tych, którzy umierają w płaczu
Because they have nothing to eat in the shade of great palaces
Bo nie mają co jeść w cieniu wielkich pałaców
Large corporations launder dirty money
Duże korporacje piorą brudne pieniądze
Greed and godliness are their main desires
Chciwość i bóstwo to są ich główne żądze
And to Summer: I am God, so I rule
I do Laty : Ja jestem Bogiem więc rządzę
Such a man will probably tell me that I am wrong
Taki człowiek pewnie powie mi, że błądzę
So I am asking, because apparently who asks does not go astray
Więc pytam, bo podobno kto pyta nie błądzi
It's a wise phrase, but how many more will go astray
Mądra to fraza, ale ilu jeszcze zbłądzi
It's a matter of choice and God will judge anyway
To kwestia wyboru a i tak Bóg osądzi
At the end, the invoice will be made by you
Na końcu rachunek Ci sporządzi
[Chorus; Frenchman]
[Refren; Frenchman]
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
[O.S.T.R.]
[O.S.T.R.]
I burn one after another like discs in a recorder
Wypalam jednego za drugim jak płyty w nagrywarce
Although I wanted to come back for a long time, I don't know if I can afford it
Choć dawno chciałem wrócić nie wiem czy na to stać mnie
Many are waiting for my defeat, you know what
Wielu czeka na moją klęskę, wiesz co
If they could, they would pick out my heart with a spoon
Gdyby mogli to by serce mi wydłubali łyżeczką
I am a child of God, my name is Earth
Jestem dzieckiem Boga mam na imię Ziemia
In the blood of the 10 commandments, my decalogue of conscience
We krwi 10 przykazań mój dekalog sumienia
When young people want a quick income, luxury
Gdy młodych jara by mieć szybki zarobek, luksus
We are speeding in the same boat towards old age
My ku starości mkniemy na tym samym wózku
Feel free as if you stole the color from heaven
Poczuj się wolny jakbyś niebu ukradł kolor
Because the heart cannot be covered by even the biggest logo
Bo serca nie zakryje nawet największe logo
Our feelings obituary is where there is a lack of faith
Naszych uczuć nekrolog jest tam gdzie brak wiary
ENT will not help even with the best advertising
Nie pomoże laryngolog nawet z najlepszej reklamy
There is only one king although we have his oxygen
Król jest jeden choć mamy jego tlen
Kill yourself with good by replacing evil
Zabij siebie dobro zastępując złem
Look into your eyes there are no people without sin
Spójrz sobie w oczy nie ma ludzi bez grzechu
And I don't know what profile you would take from the Internet
I nie wiem jaki profil byś wziął z internetu
You will be the same subject to the authorities
Zostaniesz taki sam poddany wobec władz
Fear of another day urges you to steal
Strach przed kolejnym dniem namawia by ukraść
Only thoughts after the word
Dna dotykają tylko myśli za słowem
touch the bottomsAnd it is never so bad that it could not be worse
A nigdy nie jest tak źle by nie mogło być gorzej
[Chorus; Frenchman]
[Refren; Frenchman]
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
Since then, you are his child
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
It's not easy, but I know
To nie jest proste, ale wiem
That the 10 commandments were left to us by this
Że 10 przykazań zostawił nam właśnie ten
Who by baptism gave us a divine gene
Który przez chrzest obdarzył nas boski gen
You've been his child ever since
Od tamtej pory jesteś jego dzieckiem
Frenchman Świadectwo If you think there is an error in translation, please click here.