Frenchman - Niemoralne Lyrics (English Translate)

English
Polish
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they tell my mom to kill me
To nie normalne - oni mówią mojej mamie by zabiła mnie
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they judge me, I can't defend myself
To nie normalne - oni sądzą mnie, nie mogę się bronić
[Verse 1]
[Zwrotka 1]
This piece is dedicated to all mothers
Ten kawałek dedykuję wszystkim matkom
Nine months will never contradict the facts
Dziewięć miesięcy nigdy nie zaprzeczy faktom
Many suffered for me, it did not go smoothly
Wiele ucierpiało za mnie nie poszło gładko
This was your beginning, so de facto
Taki właśnie był Twój początek, więc de facto
You should be very grateful to her at least for that
Powinieneś być jej bardzo wdzięczny chociaż za to
That she carried you under her heart, and moreover
Że nosiła Cię pod swoim sercem, a ponadto
You would not hear that on any radio
Tego nie usłyszałbyś już w żadnym radio
Because those who steal the souls would kill you
Bo zabiliby Cię Ci co dusze kradną
[Chorus]
[Refren]
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they tell my mom to kill me
To nie normalne - oni mówią mojej mamie by zabiła mnie
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they judge me, I can't defend myself
To nie normalne - oni sądzą mnie, nie mogę się bronić
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Tell me where is the conscience of these people
Powiedz mi gdzie jest sumienie tych ludzi
Who think killing a child does not dirty the soul
Którzy sądzą, że zabijanie dziecka duszy nie brudzi
Tell me where is the conscience of these people
Powiedz mi gdzie jest sumienie tych ludzi
They know they are doing wrong, Babylon will cool them down
Oni wiedzą, że robią źle, Babilon ich ostudzi
Tell me where is the conscience of these people
Powiedz mi gdzie jest sumienie tych ludzi
Who say that their new life is tiring their lives
Którzy twierdzą, że nowe życie ich życie trudzi
Tell me where is the conscience of these people
Powiedz mi gdzie jest sumienie tych ludzi
They wash their hands when they don't want to get dirty
Umywają ręce kiedy nie chcą się brudzić
[Verse 3]
[Zwrotka 3]
So what? Looks like you'll be a dad
No i co? Wygląda na to, że będziesz tatą
Are you happy or are you already counting the loss?
Cieszysz się czy liczysz się już ze stratą?
You keep asking yourself if it's worth it
Ciągle pytasz siebie czy to warto
Can he, however, face the facts and reckon with the mother
Czy może jednak stawić czoło faktom i liczyć się z matką
Rudebwoy you don't know what God's plan is for you
Rudebwoy nie wiesz jaki plan ma wobec Ciebie Bóg
For him, every life is like a real miracle
Dla niego każde życie jest jak istny cud
Don't let Satan take away from you
Nie pozwól by szatan odebrał Twój ród
Because it's a city for him
Bo to dla niego gród
[Chorus]
[Refren]
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they tell my mom to kill me
To nie normalne - oni mówią mojej mamie by zabiła mnie
It's immoral - they decide for me whether I want to live or not
To niemoralne - oni decydują za mnie czy chce żyć czy nie
It's not normal - they judge me, I can't defend myself
To nie normalne - oni sądzą mnie, nie mogę się bronić
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
Frenchman Świadectwo If you think there is an error in translation, please click here.