Frenchman - O Sielance (Ft. Proceente) Lyrics (English Translate)

English
Polish
Today I don't need anything
Dziś nic nie muszę
That's why I have a pure soul
Dlatego mam czystą duszę
A bike or a walk to the Łazienki Park
Rowerek, albo spacer do Łazienek
Everything is beautiful, everything is wonderful
Wszystko pięknie, wszystko cudnie
Someone put it together actually resolutely
Ktoś poskładał to faktycznie rezolutnie
Because hygiene of the spirit is a very important thing, I know it from Frenchman
Bo higiena ducha to rzecz bardzo ważna, wiem to od Frenchmana
Who is not looking for harmony will cry
Kto nie szuka harmonii będzie płakać
At the pit stop, I put my mess
Na pit stopie, swój bałagan układam
Today I am not chasing anything man
Dzisiaj za niczym nie ganiam człowiek
Because each of us is only and until
Bo każdy z nas jest nim tylko i aż
The world changes, let the love continue
Zmienia się świat, niech miłość dalej trwa
I cover [?] And I flood it [?]
Nasypuję [?] i to zalewam [?]
The sun comes through the window and illuminates the room
Słońce wpada przez okno i rozświetla izbę
These ordinary idyllic moments, I'm here for them
Te zwykłe chwile sielskie, dla nich tu jestem
Brain reflects, generates power again
Mózg refleksje, generuje znów na potęgę
It is needed, just like rain in nature
To potrzebne jest, jak w przyrodzie deszcz
You know you have support in me
Ty wiesz, że masz oparcie we mnie
[Chorus; Frenchman]
[Refren; Frenchman]
About idyll, about sitting on a bench
O sielance, o siedzeniu sobie na ławce
I relax watching the kites
Odpoczywam sobie oglądając latawce
This is the seventh day I spend thanks to His grace
Oto siódmy dzień spędzam dzięki Jego łasce
It's a short song
To krótka piosenka
About idyll, about sitting on a bench
O sielance, o siedzeniu sobie na ławce
I relax watching the kites
Odpoczywam sobie oglądając latawce
This is the seventh day I spend thanks to His grace
Oto siódmy dzień spędzam dzięki Jego łasce
It's a short song
To krótka piosenka
[Frenchman]
[Frenchman]
Abba Ojcze
Abba Ojcze
God bless you for the seventh day
Za siódmy dzień Bóg zapłać
Nothing to do, just catch your breath
Nic nie robić tylko oddech złapać
I have so many things on my mind that one day I have to stop
Tyle spraw mam na głowie że kiedyś muszę przerwać
Because I know that from tomorrow I will have to act again
Bo wiem że od jutra będę musiał znów działać
So I'm enjoying this lovely day
Więc korzystam z tego cudownego dnia
Holy Day, I wake up around noon
Dzień Święty święcić budzę się koło południa
The whole family is complete
Cała rodzina jest w komplecie
We will spend the day together, not in the supermarket
Spędzimy dzień razem a nie w supermarkecie
Because you know
Bo wiecie
Many families waste their time on promotions
Wiele rodzin traci swój czas na promocjach
Many hours they lose their money on occasions
Wiele godzin tracą swój hajs na okazjach
They want to go out, you have to come somewhere
Chcą wychodzić trzeba w końcu gdzieś pochodzić
But where there is peace and not chasing after the shops
Ale tam gdzie jest spokój a nie po sklepach gonić
Picnic in the park, not Twin Peaks again
Piknik w parku, a nie Twin Peaks znowu
I will give you a couple of technicians to support this mix
Dam Ci technik parę żeby ten miks wspomóż
He helped to achieve Sunday slack, blues because I know that tomorrow will be rubble
Pomógł osiągnąć niedzielny luz, blues bo wiem że od jutra będzie gruz
[Chorus; Frenchman]
[Refren; Frenchman]
About idyll, about sitting on a bench
O sielance, o siedzeniu sobie na ławce
I relax watching the kites
Odpoczywam sobie oglądając latawce
This is the seventh day I spend thanks to His grace
Oto siódmy dzień spędzam dzięki Jego łasce
It's a short song
To krótka piosenka
About idyll, about sitting on a bench
O sielance, o siedzeniu sobie na ławce
I relax watching the kites
Odpoczywam sobie oglądając latawce
This is the seventh day I spend thanks to His grace
Oto siódmy dzień spędzam dzięki Jego łasce
It's a short song
To krótka piosenka
[Frenchman]
[Frenchman]
The tall tower is calling
Wysoka wieża woła
I gather and rush to church
Zbieram się i pędzę do kościoła
I am going to thank God for the fact that I do not lack bread
Idę podziękować Bogu za to że nie brak mi chleba
And pray for those who need heaven
I pomodlić się za tych co potrzebują nieba
And there are many of them, they got lost looking for a purpose
A jest ich wielu, pogubili się szukając celu
Not supplying my soul with oxygen
Nie dostarczając swojej duszy tlenu
Why do they prefer to eat fruit straight from Eden
Czemu wolą żywić się owocem prosto z Edenu
[Proceente]
[Proceente]
Seventh day
Siódmy dzień
Calm block, cheerful block
Blok spokojny, blok wesoły
I have a smile and a good morning for each neighbor
Dla każdego sąsiada mam uśmiech i dzień dobry
Appreciate every moment when you are healthy
Doceniaj każdą chwile gdy jesteś zdrowy
Because peace of mind can be very fleeting
Bo spokój ducha bywa bardzo ulotny
Remember that
Pamiętaj o tym
When you see the sky blue
Kiedy widzisz nieba błękit
I tell myself this when I am blown and it blows
Mówię sobie to podczas pluchy i zawiei
One day it will all come back to us
Kiedyś to wszystko do nas wróci
Aloha until next Sunday
Aloha do następnej niedzieli
About idyll, fleeting harmony with the world
O sielance, ulotnej harmonii ze światem
That's what dude, this piece is about
O tym właśnie ziom, jest ten kawałek
These crazy times will end one day
Te szalone czasy kiedyś się skończą
So come home if you want to rest
Więc wracaj do domu, jeśli chcesz odpocząć
Fleeting harmony with the world, this is what this piece is about
Ulotnej harmonii ze światem, o tym właśnie ziom jest ten kawałek
These crazy times will end one day
Te szalone czasy kiedyś się skończą
So come home if you want to rest
Więc wracaj do domu, jeśli chcesz odpocząć
Frenchman Świadectwo If you think there is an error in translation, please click here.