Hary (PM) - W taką noc by Hary/Grezz Lyrics (English Translate)

English
Polish
You are only human. Just? Maybe as much as?
Jesteś tylko człowiekiem. Tylko? Może aż?
But today you swallow the bitterness of the most difficult of matters
Lecz dziś połykasz gorycz tej najtrudniejszej z spraw
This state is uncertainty, I don't think you can trust anymore
Ten stan to niepewność, chyba ufać już nie umiesz
Once again, temptation overwhelmed reason
Kolejny raz pokusa wzięła górę nad rozumem
In the crowd you see her, the image is blurred with pain
W tłumie widzisz ją, obraz zamazany bólem
She would like to shake your hand, but she curses your nature
Chciałaby podać Ci rękę, lecz przeklina twą naturę
You know, you are a coward, you feel that time is running out
Wiesz, jesteś tchórzem, czujesz, że ten czas ucieka
And you don't even want to think about what awaits you tomorrow
I już nie chcesz nawet myśleć o tym co jutro Was czeka
You live in the moment again, melange - another trowel to the bottom
Znów żyjesz chwilą, melanż - kolejne kielnie do dna
Again, the damn emptiness greets you the next day
Znów cholerna pustka wita Cię następnego dnia
It's a contrast to moods, you look at her photo
To nastrojów kontrast, patrzysz na jej zdjęcie
And you already know that the heart demands more
I już wiesz, że serce domaga się czegoś więcej
Still her thoughts circle around you
Wciąż jej myśli krążą wokół twej osoby
But you don't have the courage to finally do something about it
Lecz brak Ci odwagi, by wreszcie coś z tym zrobić
Are you driving through the city again, where is your marina?
Znów jedziesz przez miasto, gdzie jest Twoja przystań?
You think about what she feels when you distance her again
Myślisz o tym co czuje, gdy znów dajesz jej dystans
One thought in my head: go, grab her hand
W głowie jedna myśl: idź, złap ją za rękę
Feel again what true happiness is with her
Na nowo poczuj przy niej czym jest prawdziwe szczęście
[Chorus]
[Refren]
On a night like today these words and beats
W taką noc jak dziś te słowa i bit
On a night like this, these words are more than
W taką noc te słowa to coś więcej niż
Empty line, empty text, nobody grabs the door handle
Pusty wers, pusty tekst, nikt nie łapie za klamkę
You think about her when you empty the next glass
Myślisz o niej, gdy opróżniasz kolejną szklankę
On a night like today these words and beats
W taką noc jak dziś te słowa i bit
On a night like this, these words are more than
W taką noc te słowa to coś więcej niż
Empty line, empty text, only you and your room
Pusty wers, pusty tekst, tylko Ty i Twój pokój
You think about her when there is no one around
Myślisz o niej, gdy nie ma nikogo wokół
[Verse 2: Hary]
[Verse 2: Hary]
Closed next stage, stormily slammed the door
Zamknięty kolejny etap, burzliwie trzaskiem drzwi
You would like to turn back time, but it's impossible today
Chciałbyś cofnąć czas, lecz to niemożliwe dziś
And even if in her mind you are naive garbage
I nawet jeśli w jej myślach jesteś naiwnym śmieciem
You know you can't curse her, it's better anyway
Wiesz, że nie umiesz jej przeklinać, i tak jest lepiej
It's so long ago, but the heart demands an explanation
To tak dawno, lecz serce domaga się wyjaśnień
You can't get rid of these thoughts before you fall asleep
Nie możesz pozbyć się tych myśli zanim zaśniesz
The flame that was glowing in you goes out quickly
Szybko gaśnie płomień, który w Tobie się tlił
You are stubbornly looking for someone to fill the void of days
Na upór szukasz kogoś, kto wypełni pustkę dni
Your other self tells you it's not that
Twoje drugie ja, mówi Tobie, że to nie to
But again, you don't want to listen and you're blind to it
Ale znów nie chcesz słuchać i ślepo brniesz w to
In the morning you wake up with her and you know that there is no
Z rana budzisz się przy niej i wiesz, że brakuje
Honest words that taste best in the morning
Szczerego słowa, które rano najlepiej smakuje
Tonight a lonely evening with a glass and smoke
Dziś samotny wieczór przy szklance i dymie
You wonder why you are not with her now
Zastanawiasz się dlaczego teraz nie ma Cię przy niej
You look into the heart and there is emptiness there, unfortunately
Zaglądasz do serca, a tam pustka, niestety
But the most permanent place in it is for a good woman
Lecz najtrwalsze w nim miejsce jest dla dobrej kobiety
So get up, throw away your fear and grab her hand
Więc wstań, odrzuć strach i złap ją za rękę
Feel again what true happiness is with her
Na nowo poczuj przy niej czym jest prawdziwe szczęście
[Chorus]
[Refren]
On a night like today these words and beats
W taką noc jak dziś te słowa i bit
On a night like this, these words are more than
W taką noc te słowa to coś więcej niż
Empty line, empty text, nobody grabs the door handle
Pusty wers, pusty tekst, nikt nie łapie za klamkę
You think about her when you empty the next glass
Myślisz o niej, gdy opróżniasz kolejną szklankę
On a night like today these words and beats
W taką noc jak dziś te słowa i bit
On a night like this, these words are more than
W taką noc te słowa to coś więcej niż
Empty line, empty text, only you and your room
Pusty wers, pusty tekst, tylko Ty i Twój pokój
You think about her when no one is around
Myślisz o niej, gdy nie ma nikogo wokół
Hary (PM) Historie If you think there is an error in translation, please click here.