Hary x Funk Monster - Przebiśnieg (Ft. Dj Długi & Hary) Lyrics (English Translate)

English
Polish
I got lost, midweek, ŁDZ
Zgubiłem się, środek tygodnia, ŁDZ
And I only had one plan - to fuck off in the evening
I miałem jeden plan tylko - wieczorem skurwić się
Have a drink of vodka, drown out the inner voice
Napić się wódki, zagłuszyć wewnętrzny głos
To gain apparent happiness, although it was not
Zdobyć pozorne szczęście, choć to nie było to
And I guess it's good that I have always shivered about coke
I chyba dobrze, że zawsze drżałem przed koksem
Because without a flash, I would walk with a powdered nose
Bo bez fleszy chodziłbym z przypudrowanym nosem
How many times have I been lost? Maybe I didn't want to come back?
Ile razy się gubiłem? Może nie chciałem wracać?
Because I didn't have a house anymore, although the roof was scratching the walls
Bo już nie miałem domu, choć dach mury drapał
I was looking at the world from the top floor
Patrzyłem na świat z najwyższego piętra
And I nurtured the feeling that I could trample everything
I pielęgnowałem uczucie, że mógłbym wszystko zdeptać
That it gets thick like Grycan's ass
Że robi się grubo jak dupa Grycan
Because we landed in the room and it was a bit of a burn
Bo lądowaliśmy na izbie i to trochę był przypał
Not knowing where you are, who you are
Nie wiedzieć gdzie się jest, kim się jest
But when the three of us left, the three of us came back
Ale jak wyszliśmy we trzech, wracaliśmy we trzech
I met her, the block next to my block
Poznałem ją, blok obok swojego bloku
I wanted her without obligations, just like that
Chciałem ją mieć bez zobowiązań, tak po prostu
A few sentences spread me on shoulder blades, brought me to the soil
Kilka zdań rozłożyło mnie na łopatki, sprowadziło do gleby
She was too good to be mixed up in our sins
Była zbyt dobra, żeby mieszać ją w nasze grzechy
It was supposed to be the end, there was to be nothing else
To miał być koniec, nie miało być nic więcej
But I couldn't resist, even from SMS
Ale nie mogłem się powstrzymać, choćby przed SMSem
I was right looking at her, seeing someone more in her
Miałem rację patrząc na nią, widząc w niej kogoś więcej
Seeing someone in her, grabbing her hand
Widząc w niej kogoś, chwytając za rękę
I feel as strong as ever saying your name
Czuję się silny jak nigdy wypowiadając twoje imię
You're like a snowdrop after the hardest winter
Jesteś jak przebiśnieg po najcięższej zimie
[Text - Rap Genius Polska]
[Tekst - Rap Genius Polska]
Hary x Funk Monster Mega If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS