HEADLINERZ (StahuStah, Kaiteu, Gazza) - OLDSKUL Lyrics (English Translate)

English
Polish
This is oldschool for me
To jest dla mnie oldschool
[?], dachshund, Atari
[?] , jamnik, Atari
My old school mate, it's a ferrari rubber
Mój oldschool ziomal, to guma ferrari
There were tracks, every one is a better pussy
Się robiło tracki, co jeden to lepszy cipko
You one good shot and nothing for a long time, pussy
Ty jeden dobry strzał i długo długo nic, cipko
Sznyt from the estate has become a permanent element of the record
Sznyt z osiedla wpisał się na stałe, do metryki
I had a sort from Pewex, there were Bolsheviks in the government
Miałem sort z Pewexu, w rządzie były bolszewiki
One of the other bald, he despised metals
Jeden z drugim łysy, metalami gardził
And I had the first Najki on the estate
A ja miałem pierwszy na osiedlu najki
(StahuStah)
(StahuStah)
Back then the junkies would steal, in Clonazepam pharmacies
Wtedy ćpuny kradły, w aptekach Clonazepam
The city was ruled by metal, and the spirit was on
Na mieście rządził metal, a spirytus był na
When the neighbor was driving under the block, Poldem Caro
Kiedy sąsiad wjeżdżał pod blok, Poldem Caro
And some junkie with a guitar used to come to your sister
A do twojej siostry przychodził jakiś ćpun z gitarą
Original goods chased, dirty baron
Gonił towar oryginalny, brudny baron
And my good bloke then fucked your old
A mój dobry ziom pierdolił wtedy twoją starą
The dogs made a raid
Psy zrobiły nalot
I hid the dynks in the gallots
Schowałem dynks do galot
In the pockets, packages as thick as a sperm whale
Po kieszeniach paczki grube, jak kaszalot
(Gazza)
(Gazza)
I did the shit of the stuff
Robiłem w chuj towaru
I fucked [?]
Jebałem [?]
And well-worn masses, fucking swaggu precursors
I oklepane masy, kurwa prekursorzy swaggu
They told me don't show off
Mówili mi, nie szpanuj
I clothes straight from the states
Ja ciuszki wprost ze stanów
I wore thick here, like a boss of the Hugo class
Nosiłem się tu grubo, jak boss klasy Hugo
I pounded hard, you pounded Frugo then, what
Waliłem ostro wódę, ty waliłeś wtedy Frugo, co
I was fucked hard
Byłem ostro pojebany
The types tightened, by the hoops and shackles
Typy się spinały, za kiety i kajdany
And their nuances, today they have not changed in total
A ich niunie, dziś się nie zmieniły w sumie
(Kaiteu)
(Kaiteu)
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, only he
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, tylko on
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, ej
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, ej
The TV was ruled by Szkieletor, Szkieletor, only he
W TV rządził Szkieletor, Szkieletor, tylko on
(StahuStah)
(StahuStah)
I had a dream like Martin Luther King
Miałem sen jak Martin Luther King
Only he had crutches in him and I had bling
Tylko że on miał w sobie kule, a ja miałem bling
There was a Sting in the cars
W samochodach leciał Sting
Girls like [?]
Dziewczyny jak [?]
Tall as Yao Ming
Wysokie jak Yao Ming
I go out to the ring with them, the gong does ding
Wychodzę z nimi na ring, gong robi ding
(Kaiteu)
(Kaiteu)
When I was polishing the style on the hinge, where were you?
Kiedy na zawiasie szlifowałem styl, gdzie ty był?
Lyrics full of gags #BennyHill, where have you been?
Teksty pełne gagów #BennyHill, gdzie ty był?
When I was still [?] Piss, where were you?
Kiedy jeszcze byłem [?] szczyl, gdzie ty był?
Kitowski is a Cossack, [?]
Kitowski jest kozak, [?]
On the NFL chest, on SuperStar feet
Na klacie NFL, na stopach SuperStar
I'm getting into every loop because it's smurf simple man
Wpierdalam się na każdą pętlę, bo to smerfnie proste man
I whistle at you like Collina
Gwizdam na was, jak Collina
I'm taking over the game
Przejmuję grę
Look for me homie
Szukaj mnie ziomal
[?]
[?]
(Gazza)
(Gazza)
Then Songo and Tsubasa ruled
Wtedy rządził Songo i Tsubasa
You could walk with your ass, not feel
Z dupą mogłeś chodzić, a nie macać
2002 I recorded my first tracks
2002 nagrałem pierwsze tracki
What they are murdering you today, like a Chucky doll
Co do dzisiaj was mordują, jak laleczka Chucky
HEADLINERZ (StahuStah, Kaiteu, Gazza) HEADBENGERZ If you think there is an error in translation, please click here.