IxI (PL) - Fale Lyrics (English Translate)

English
Polish
My life is waves
Moje życie to fale
Because everything flows like waves
Bo wszystko płynie jak fale
Happiness is like waves
Szczęście jest jak fale
When sadness returns like waves
Gdy smutek wraca jak fale
Waves waves waves
Fale fale fale
[Verse]
[Zwrotka]
Whatever I have, everything will be taken away from me by the waves
Co bym nie miał, wszystko zabiorą mi fale
What I would not give them, I only get back
Co bym im nie dał, z powrotem tylko dostaję
Hard work, because only in this way will I regain my lost goods
Ciężką pracę, bo tylko tak odzyskam utracone dobra
After a while they will take them from me again, so where's the point
Po chwili znowu zabiorą mi je, więc gdzie tu sens jest
The only thing that the waves gave me was fear when the storm comes
Jedyne co mi dały fale to strach, gdy nadchodzi sztorm
Fear of happiness when seismic waves destroy my home
Strach o szczęście, gdy fale sejsmiczne niszczą mój dom
Peace of mind is something I no longer declare
Spokój ducha to coś, czego już nie oświadczam
In a world where the lack of light, fear makes me a brother
W świecie gdzie światła brak lęk robi mi za brata
We walk through dark alleys, nooks, streets
Przemierzamy ciemne uliczki, zakątki, ulice
A black cat, like my shadow, follows me everywhere
Czarny kot, jak mój cień wszędzie za mną idzie
I don't count the days anymore, I have lost count a long time ago
Dni już nie liczę, już dawno straciłem rachubę
When I find a way, after a while I lose my direction
Jak znajduję drogę, to po chwili gubię kierunek
I keep getting lost, walking through the maze without walls
Ciągle się gubię, idę labiryntem bez ścian
In the middle of the void I only hear the sound of the waves
Pośrodku pustki słyszę tylko szum fal
I'm not crazy yet, I'm just talking to myself
Jeszcze nie zwariowałem, tylko mówię do siebie
The picture moves like waves, I go hysterical
Obraz się rusza jak fale, ja popadam w histerię
[Chorus] x2
[Refren] x2
My life is waves
Moje życie to fale
Because everything flows like waves
Bo wszystko płynie jak fale
Happiness is like waves
Szczęście jest jak fale
When sadness returns like waves
Gdy smutek wraca jak fale
Waves waves waves
Fale fale fale
[Verse]
[Zwrotka]
I was supposed to be a ship, a helm, a sail
Sam sobie miałem być statkiem sterem żaglem
I was supposed to be a fish, a fishing rod and an angler
Sam sobie miałem być rybą wędką i wędkarzem
Waves destroyed my storm ship I'm afraid
Fale zniszczyły mój statek sztormu się boje
Drifting on a board like buoys
Na desce dryfuje jak na morzu boje
You will not break my spirit # staryczłowiekimorze
Nie złamiesz mego ducha #staryczłowiekimorze
I'm seventeen, see what I'm doing
Ja mam siedemnaście, zobacz co robię
I throw myself at maybe ey, I throw myself at maybe
Rzucam się w może ey, rzucam się w może
I'm not afraid of the wave anymore, I'm not afraid of the wave though
Fali się nie boje już, fali się nie boje choć
[Chorus] x4
[Refren] x4
My life is waves
Moje życie to fale
Because everything flows like waves
Bo wszystko płynie jak fale
Happiness is like waves
Szczęście jest jak fale
When sadness returns like waves
Gdy smutek wraca jak fale
Waves waves waves
Fale fale fale
IxI (PL) Na Chmurze MIXTAPE If you think there is an error in translation, please click here.