M. Vasalis - Fanfare-corps Lyrics (English Translate)

English
Netherlands
pale and perfectly cut as glass.
bleek en volmaakt als glas geslepen.
With fixed male gestures
Met vaste manlijke gebaren
the horns were seized,
werden de horens aangegrepen,
and loudly, without any hesitation
en luidkeels, zonder enig schromen
shot the music between the trees;
spoot de muziek tussen de bomen;
heroic, proud. An unvarnished
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
for any intelligible music,
voor elk verstaanbare muziek,
that to the breathless audience
die aan het ademloos publiek
named each feeling.
ieder gevoel met name noemde.
And just as suddenly this became clatter
En even plots werd dit geklater
muffled, two merchant throats wept...
gedempt, twee koopren kelen weenden...
- over the dark green water
- over het donkergroene water
slid two narrow white ducks
gleden twee smalle witte eenden
soundless like a dream image -
geluidloos als een droombeeld voort -
The horns, pleading and smothered
De horens, smekend en gesmoord
seemed to ask them urgently,
schenen hen dringend iets te vragen,
following them with almost human complaining.
hen volgend met haast menslijk klagen.
A warm and unexpected sadness,
Een warm en onverwacht verdriet,
reverence for the most common things,
eerbied voor de gewoonste dingen,
tendency to sing along out loud,
neiging om hardop mee te zingen,
and then cry for this song
en dan te huilen om dit lied
originated in my spoiled heart.
ontstond in mijn verwend gemoed.
I felt sad and good.
Ik voelde me bedroefd en goed.
M. Vasalis Parken en woestijnen If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS