Majka - Belehalok 2 (Ft. BLR & Curtis (US)) Lyrics (English Translate)

English
The world is a little tight for me
Kicsikét szűk a világ nekem
I'm looking for my place in it
Keresem benne még a helyem
I can't see tomorrow clearly
Nem látom tisztán a holnapot
Maybe I'm going to die in this today!
Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok!
Half full glasses on the table
Félig telt poharak az asztalon
If you feel like it, I sometimes get into it
Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom
Tell me once by accident
Szólj rám, ha egyszer véletlen
We would run together in another Life!
Összefutnánk egy másik Életben!
BLR:
BLR:
There was a time when I thought there was nothing to stop
Volt, amikor azt hittem, hogy nincs, ami megállít
But I know when it falls, my kind of gets drunk
De tudom, ha esik, a magamfajta megázik
I appreciate it, because the pleasure will soon fade away
Megbecsülöm már, hiszen hamar elillan a gyönyör
No matter how I climb out, the same pit always comes!
Hiába mászok ki, mindig jön ugyanaz a gödör!
I have already recognized and regretted my mistakes
Felismertem már, és meg is bántam a hibáim
I believe my prayers will be heard up there
Hiszem, hogy odafenn meghallgatják az imáim
I swim with the tide and I see in vain: far from the shore
Úszom az árral és hiába látom: messze a part
Under the cover of the night, I just keep writing the song!
Az éj leple alatt én csak tovább írom a dalt!
I don't know what will happen if I get bored of it all
Nem tudom mi lesz majd, ha megunom az egészet
But I'll leave this to you before I step down
De még ezt itt hagyom nektek, mielőtt lelépek
I lock in my heart everyone who understood
Én a szívembe zárok mindenkit, ki megértett
And he believed in me, that's what makes me alive!
És hitt bennem, engem már csak ez éltet!
So far I have not given up my faith, I will not
Eddig sem adtam fel a hitem, ezután se fogom
Even if one or two slaps slip from Life
Akkor sem, ha becsúszik az Élettől egy-két pofon
While there will be anything in my heart if I have reason to cry
Míg a szívemben bármi lesz , ha sírni lesz is okom
He will always be there with me: the paper, the pen, the microphone!
Mindig ott lesz velem: a papír, a toll, a mikrofon!
Ref
Ref
The world is a little tight for me
Kicsikét szűk a világ nekem
I'm looking for my place in it
Keresem benne még a helyem
I can't see tomorrow clearly
Nem látom tisztán a holnapot
Maybe I'm going to die in this today!
Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok!
Half full glasses on the table
Félig telt poharak az asztalon
If you feel like it, I sometimes get into it
Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom
Tell me once by accident
Szólj rám, ha egyszer véletlen
We would run together in another Life!
Összefutnánk egy másik Életben!
I remember I wanted something else 10 years ago
Emlékszem, egész mást akartam ez előtt 10 évvel
Back then, I thought I would treat anyone with one hand
Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok fél kézzel
It took me a decade to figure it out
Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni
That what will kill is not the other people
Hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember
But the self-centered system I created just for
Hanem az én-központú rendszer, amit pont azért hoztam létre
So I don't get caught! And look: what God has given now
Hogy ne kerüljek trébe! És nézd meg: hogy mit adott most az Isten
Because I have nothing, everything has collapsed, what I believed in is gone!
Mert semmim sincsen, összedőlt minden, megszűnt, amiben hittem!
I should have had a smelly big slap from fate!
Kellett volna a sorstól egy büdös nagy pofon!
What snaps so much in my face
Ami akkorát csattan az arcomon
How can I not remember which is the wrong way
Hogy eszembe sem jut, hogy melyik a rossz út
Some hand that pulls back!
Valami kéz, ami visszahúz!
But there was no one to set an example
De nem volt senki, aki példát mutatott volna
My father left long ago, my mother told me what you would say
Apám régen elment, anyám meg, mondd meg, minek is szólna
When you even know that your son is just a self-destructive bastard
Mikor úgy is tudja, hogy a fia az csak egy önpusztító barom
If I have to burn at 100 degrees and the opinion is all shit!
Ha kell 100 fokon égek, és a véleményt mind leszarom!
And there's money in my pocket in vain if I'm a sliver in your eye
És hiába van pénz a zsebemben, ha szálka vagyok a szemedben
I wrote the songs for you, so come to mind:
Nektek írtam a dalokat, úgyhogy jusson eszedbe:
When you criticize me, you hurt a little bit yourself
Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod
Because I will show you a curved mirror in which you see yourself!
Mert görbe tükröt mutatok neked, amiben saját magad látod!
You don't have to say every song about how big a swarm I am
Nem kell, hogy arról szóljon minden nóta, mekkora raj vagyok
You don't have to think: I get anything, anywhere!
Nem kell, hogy azt hidd: én bármit, bárhol megkapok!
I've been trying to be the same guy for 10 years
10 éve próbálok ugyanaz a srác lenni
But the world has changed, I have changed too ... SO MUCH!
De megváltozott a világ, én is megváltoztam... ENNYI!
Ref
Ref
The world is a little tight for me
Kicsikét szűk a világ nekem
I'm still looking for my place in it
Keresem benne még a helyem
I can't see tomorrow clearly
Nem látom tisztán a holnapot
Maybe I'm going to die in this today!
Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok!
Semi-full glasses on the table
Félig telt poharak az asztalon
If you feel like it, sometimes I get drunk
Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom
Tell me once by accident
Szólj rám, ha egyszer véletlen
We would run together in another Life!
Összefutnánk egy másik Életben!
Curtis:
Curtis:
A couple of worries I'm sorry I experienced
Jó pár gond, amit sajnálom, megéltem
True way I exchanged for fake
Igaz út, mit a hamisra cseréltem
There was a lot of pain, they have burned since then
Volt sok fájdalom, azóta elégtek
Angels followed, their prayers reached!
Angyalok követtek, imáik elértek!
I was a bad example, splinters in the eyes
Voltam rossz példa, szálka a szemekben
I look up at the sky with a rosary in my hand
Égre nézek, rózsafüzér a kezemben
A few have said before: they will never forget
Mondták páran már: sohasem felednek
And if I don't, they'll love it!
És ha nem leszek, akkor is szeretnek!
Many times I had tears falling out of my eyes
Sokszor volt nekem is, hogy könny hullott a szememből
What I thought to myself spilled out of my hand
Mit magamnak hittem, kifolyt a kezemből
What can I expect in disappointment and pain
Csalódásban, fájdalomban mit is várhatnék
I could stand before God or the devil with a pure heart!
Isten vagy ördög előtt tiszta szívvel állhatnék!
I wasn't great, who can do almost anything
Nem voltam nagymenő, ki szinte mindent megtehet
Or a descendant of a wealthy family who can put on a sheet
Vagy gazdag család sarja, aki egy lapra feltehet
Anything because nothing matters to him
Bármit, mert neki semmi sem számít
From a young age, only the sin that tempts you!
Kis koromtól kezdve csak a bűn, ami csábít!
Ref
Ref
The world is a little tight for me
Kicsikét szűk a világ nekem
I'm still looking for my place in it
Keresem benne még a helyem
I can't see tomorrow clearly
Nem látom tisztán a holnapot
Maybe I'm going to die in this today!
Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok!
Semi-full glasses on the table
Félig telt poharak az asztalon
If you feel like it, I sometimes get into it
Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom
Tell me once by accident
Szólj rám, ha egyszer véletlen
We would run into another Life!
Összefutnánk egy másik Életben!
Majka Belehalok If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS