Mati x Skor - Nowy porządek Lyrics (English Translate)

English
Polish
The new order is in us
Nowy porządek jest w nas
Now it will only get better
Teraz będzie już tylko lepiej
I sincerely believe in you because I know
Szczerze wierzę w Ciebie, bo wiem
That you are worth it like no other in the world, Brother
Że jesteś tego wart jak nikt inny na świecie, Bracie
Here I am - your friend
Oto ja - Twój przyjaciel
You know you can do it yourself
Sam przecież wiesz, że dasz radę
Achieve what you want, to create what you want
Osiągnąć co chcesz, by stworzyć co chcesz
And I'm glad you haven't given up on your dreams, Brother
I cieszę się, że nie zrezygnowałeś z marzeń, Bracie
I know, it's not always perfect
Wiem, nie zawsze jest idealnie
But I know one recipe for happiness
Lecz znam jeden przepis na szczęście
Thank your mother, tell me how much you love her
Podziękuj swej matce, powiedz, jak mocno ją kochasz
For giving you life and much more
Za to, że dała Ci życie i wiele więcej
And remember, nothing lasts forever
I pamiętaj, nic nie trwa wiecznie
And know that you will fall more than once
I wiedz, że jeszcze niejeden raz upadniesz
But when it does, I'll hold out my hand
Lecz gdy to się stanie, ja wyciągnę rękę
Brother, I am your reflection in the mirror
Bracie, jestem Twym odbiciem w zwierciadle
[Verse 2: Skor]
[Zwrotka 2: Skor]
The new order is in us
Nowy porządek jest w nas
You create this world with yourself every day
Co dnia kreujesz ten świat samym sobą
Your time, your youth, your every trace
Twój czas, Twoja młodość, Twój każdy ślad
It is a sign that becomes a new way
To znak, który staje się nową drogą
Your way, so catch up with your dreams
Twoją drogą, więc dogoń marzenia
And make this fire never go out here
I spraw, by ten ogień tu nigdy nie ugasł
Because that's what hope
Bo właśnie to jest nadzieją
Like dreams whose meanings are still looking for
Jak sny, których znaczenia wciąż szukasz
Hear tales of souls
Posłuchaj opowieści o duszach
We get lost so often for someone to find us
Tak często gubimy się by ktoś nas odnalazł
We are so often crushed by faith that faith
Tak często kruszy nas wiara, że wiara
It is enough to change this gear on the clocks
Wystarczy by zmienić ten bieg na zegarach
Malaise ... this world has gone mad a long time ago
Marazm… ten świat dawno oszalał
Fools in power and wise men in trenches
Głupcy u władzy, a mędrcy w okopach
And if life has taught them to punish
I jeśli życie nauczyło ich karać
So who will eventually teach them to love ...?
To kto w końcu nauczy ich kochać…?
[Verse 3: Mati]
[Zwrotka 3: Mati]
Look in the clouds for these answers
Poszukaj w obłokach tych odpowiedzi
For all the questions that nobody asked us
Na wszystkie pytania, których nikt nam nie zadał
Look in the blocks for the truth what in return
Poszukaj w blokach prawdy co w zamian
I don't want more than your smile from the morning
Nie chce więcej niż Twój uśmiech od rana
And let's not talk about wounds
I nie mówmy o ranach
Come on, let's smear our youth onto canvases
Chodź, rozmazujmy naszą młodość na płótna
To brush your lips with a smile
By muskać uśmiechem chwile na ustach
And find the essence somewhere in the paint furrows
I znaleźć esencję gdzieś w farby bruzgach
[Verse 4: Skor]
[Zwrotka 4: Skor]
To be able to wait for tomorrow with peace
By móc czekać jutra ze spokojem
To be able to finally have joy in handfuls
By móc w końcu czerpać w garściach radość
And keep telling myself that it's all mine
I powtarzać sobie, że to wszystko jest moje
And tell the stars good night with emotions
I emocjami mówić gwiazdom dobranoc
And flow the colors of the panorama across the boundaries
I barw panoramą spływać przez bezkres
Days and moments chasing the horizon
Dni i chwil w pogoni za horyzontem
To catch happiness in each of them
By łapać szczęście w każdej z nich
And become this…
I stawać się tym…
... is a new order
…to nowy porządek
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
Mati x Skor Nowy porządek If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS