Napster - WHIT3 PROBL3M Lyrics (English Translate)

English
Polish
Motherfuckers have a problem to me
Skurwysyni mają problem do mnie
You can bitch spit here, I won't slow down / x2
Możesz suko się tu pluć ja nie zwolnię /x2
[Verse 1: Napster]
[Verse 1: Napster]
On the walls of Fresh Crew, on the opposite walls All Black
Na murach Fresh Crew, na przeciwległych All Black
On this estate where weed [?], Bedo and [?]
Na tym osiedlu gdzie weed [?], Bedo i [?]
I am in my place, I know for sure
Jestem na swoim miejscu, to wiem na pewno
I'm the transfer of the year, call me Lebron
Jestem transferem roku, mów do mnie Lebron
And they have a problem for me, but I don't see them
I mają do mnie problem, ale nie widzę ich
And they went with the flow, I don't hit them anymore
I popłynęli z prądem, ja już nie wale ich
And they gave me a high five, today I would spit in their mouths
I zbijali ze mną piątkę, dzisiaj bym pluł im w pysk
They have a problem with me because they can't do anything to me
Mają ze mną problem, bo nie mogą mi zrobić nic
They can't do anything
Nie mogą nic
They can't do anything
Nie mogą nic
They have a problem with me because they can't do anything to me
Mają ze mną problem, bo nie mogą mi zrobić nic
Do nothing
Zrobić nic
Do nothing
Zrobić nic
They have a problem with me because they can't do anything to me
Mają ze mną problem, bo nie mogą mi zrobić nic
[Verse 2: Napster]
[Verse 2: Napster]
If a liter has never broken, do not ask if I will add
Jak nie pękł nigdy litr, to nie pytaj czy dogram
You put my receipt here, unless you hit a high five
Kładziesz mi tu kwit, chyba że zbijana piątka
Those few lines, appreciate this sixteenth note
Te kilka wersów, doceń tą szesnastkę
Cause when you buy a verse, you buy five years in a rap game
Bo jak kupujesz zwrotkę, kupujesz pięć lat w rap grze
Aunts have a problem because I do it as I want
Cioty mają problem, bo robię to jak chcę
They want naked pussies in coke, break free for free
Chcą gołe cipki w koksie, za darmo wybić się
When I was catching progress, you were running with the kids from Bullerbyn
Jak ja łapałem progress, biegałeś z dziećmi z Bullerbyn
So don't be surprised that I want money for fucking lines
Więc nie dziw się że forsę chcę za jebane wersy
The gap between us is not only a matter of time
Przepaść między nami, to nie tylko kwestia czasu
You need some drugs and some bass
Potrzebujesz trochę narkotyków i trochę bassu
And tell them here, dear Kstyk, how much criticism still
I powiedz im tu drogi Kstyku, ile krytyki jeszcze
I had so much hate here that I raced with Hitler
Miałem tu hejtów tyle, że ścigałem się z Hitlerem
I'm zero on the fame, one thousand seven hundred likes
Na fejmie jestem zerem, tysiąc siedemset lajków
Likes are not the target here, because it is one of the three additions
Lajki tu nie są celem, bo to jeden z trzech dodatków
You still have sponsors and those easy sluts for free
Masz jeszcze sponsorów i za darmo te łatwe dziwki
And as a bonus of the types of which every second is Chief Keef
A jako bonus typów z których co drugi to Chief Keef
And mugs with Lean in the background, I don't even break
I kubki z leanem w tle, nawet nie zbijam się
Because it's sad, fourteen here are already collapsing
Bo to jest przykre, już czternastki tutaj walą się
Gimby se scream swag, bitches like pokemons
Gimby se krzyczą swag, suki jak pokemony
Because pseudo asterisks list them here like tazos
Bo pseudo gwiazdki wymienają je tu jak tazosy
[Hook: Napster]
[Hook: Napster]
Napster B3FOR3 BLVCK If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS