Oberschlesien - Jadymy durch Lyrics (English Translate)

English
Polish
Whoah, you will cross the world
Kej cŏły przejedziesz świat
And hundreds of roads will be behind you
I setki drōg bydzie za tobom
Remember you would be ino tã jednã
Pamiyntŏł bydziesz ino tã jednã
Nojprostszõ of them
Nojprostszõ z nich
Tã, leading to the house
Tã, co prowadzi do dom
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Everybody goes, because the road is mŏ
Kŏżdy kaś jedzie, bo drogã mŏ
Takõ se chose and believes it
Takõ se wybrŏł i wierzy w to
Anything there at the end, apparently there is a paradise
Kaś tam na końcu, ponoć jest raj
If you believe in mŏsz, you will get there
Jak wiarã mŏsz, dojedziesz tam
We go durch, we chase the wind
Jadymy durch, goniymy wiatr
Niyrŏz without a goal, because there is no road
Niyrŏz bez celu, bo drogi brak
Believe in the way, choose one
Dać wiarã drodze, jednyj wybranyj
Or take one of those unselected
Albo brać jednã, z tych niywybranych
[Verse 3]
[Zwrotka 3]
One thing is for sure, we're going to durch
Jedno jest pewne, jadymy durch
Let's look for the easiest way
Szukŏmy tyj najprostszyj z drōg
Niyrŏz siył ni starczŏ nŏm
Niyrŏz siył niy starczŏ nŏm
Niy you know whether to go or to be mŏsz
Niy wiysz czy jechać, czy stŏwać mŏsz
I łŏrŏz przyłazi zwontpiyniŏ moment
I łŏrŏz przyłazi zwontpiyniŏ chwila
Get the fear, don't you go
Ôgarniŏ cie strach, niy jedziesz nikaj
Believe your heart what ône advises
Dej wiarã sercu, co ône radzi
So that you can find the way that leads there
Byś znŏd tã drogã, co tam prowadzi
[Chorus]
[Refren]
Jŏ jadã durch
Jŏ jadã durch
Because I love it
Bo kochŏm to
Jaaa ...
Jaaa...
Because it is life flavor
Bo to jest życiŏ smak
Niy stŏwŏm niy
Niy stŏwŏm niy
I always want to go to the forefather
Do przodku zawsze chcã
Niy look back
Niy patrzã w tył
Because there is no longer anything
Bo tam już niy mŏ nic
Jadymy durch
Jadymy durch
Because for nŏs checkŏ the world
Bo na nŏs czekŏ świat
[Verse 4]
[Zwrotka 4]
Life as a road, kaś nŏs leads
Życie jak droga, kaś nŏs prowadzi
And who must drive sŏm
I kŏżdy musi kierować sŏm
Mondry is tyn, what he advised
Mondry to tyn, co se poradził
What went durch and calm znŏd
Co jechŏł durch i spokōj znŏd
It is disgusting with what the faith has lost
Gorzyj jest z tym, co wiarã stracił
What stood up and gave up
Co stanoł kaś i poddŏł sie
Like you brother, and niy like enemy
Jak brat ci gŏdŏm, a niy jak wrōg
He made something of it, God will settle you
Z tego coś zrobiył, rozliczy cie Bōg
[Chorus]
[Refren]
Oberschlesien I If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS