Old M - Śródmieście Lyrics (English Translate)

English
Polish
Imagine how a homie without sweg tears a fashionable ass from Śródmieście or Ochota kumacie
Wyobraź sobie jak ziomek bez swegu wyrywa modną dupe ze Śródmieścia czy Ochoty kumacie
Homie without hair for gel who knows nothing about big bangs think about this topic
Ziomek bez włosów na żel który nie wie nic o wielkich bibach pomyśl o tym temacie
We are like some fags for them, brother
Jesteśmy dla nich jak jakieś cioty tu bracie
I write this text like a regular gimbus about what you bart about what a good reason
Pisze ten tekst jak zwykły gimbus o czym ty pierodlisz jaki słuszny powód
Ziomek, the grass would be nice ass and an artificial proof
Ziomek przydała by się trawa ładna dupa i sztuczny dowód
Fucker jumps up so let's beat him again
Skurwiel podskakuje to go stłuczmy znowu
You have a boisterous melange then fuck boisterous at home
Masz huczny melanż potem opierdol huczny w domu
But why worry about the dick who is homie
Ale po co się przejmować po chuj to ziomus komu
I wear a hood like a stupid gimbus
Nosze kaptur jak głupi gimbus
I'm carrying a New era like a stupid gimbus
Nosze New erę jak głupi gimbus
But what I'm saying is honest but the motherfuckers think only stupid gimbus ej
Ale to co mówię jest szczere ale skurwiele myślą tylko głupi gimbus ej
Catches the rhyme phase
Łapie rym fazę
I haunt gimbaze
Nawiedzam gimbaze
Link acid and smoke together
Łącze kwas i dym razem
My style comes out let's sing my anthem together
Wychodzi mój styl śpiewajmy mój hymn razem
Man, we'll do it right now
Stary zrobimy to zaraz
I'm saying it right away, unless it's right now
Mówię zaraz to zaraz chyba że zaraz to teraz
Nara to Nara I prefer that Nara is siem
Nara to Nara wole że Nara to siema
You want to party like a couple of kings, take
Chcecie imprezować jak królowie pare stów weźcie
You love that shit, that stench in town
Kochacie ten shit ten smród w mieście
From the fucking Wawer I dream of Śródmieście
Z piepszonego Wawra śni mi się Śródmieście
[chorus]
[refren]
(I have more than you think only though to me though to me
( Mam więcej niż myślisz tylko choć do mnie choć do mnie
Your dream will come true only to me, but to me
Twe marzenie się ziści tylko choć do mnie choć do mnie
I will give you what you want money fame
Dam ci co chcesz sławę pieniądze
After all, you love me Warsaw like a desire
Przecież kochasz mnie Warszawę jak żądze
Girls alcohol drugs even I think
Dziewczyny alkohol dragi nawet jak sądzę
Hajs is the king get ready to have fun my prince
Hajs jest królem szykuj się na zabawę mój książę
Welcome to Srodmiescie)
Witaj na Śródmieściu)
[Verse 2]
[zwrotka 2]
(Dude, we'll drink the most expensive champagne
(Stary będziemy pić najdroższego szampana
Jarać the best herb
Jarać najlepsze zioło
Look up to live like kings as if I knew you
Patrzeć w górę żyć jak królowie jak bym znał pana
Believe it is still nothing
Uwierz to jeszcze nic kolo
We'll drink drinks from the prettiest chicks you've ever seen
Będziemy pić drinki z najładniejszych lasek jakie widziałeś
Pat them on their ass, stick money, shout, suck dick
Klepać je po dupie oblepiać hajsem krzyczeć ssij pałę
We will rock downtown in a miracle of cars
Będziemy bujać się po śródmieściu w cud autach
You feel that king Power
Czujesz ten king Power
You know your way is worth a shit now
Wiesz twoja droga teraz jest chuj warta
You want bitches, marry them
Chcesz dziwek wyjdź za nie
Dude, you want to be like Player live crap
Stary chcesz być jak Player żyj chamie
Like a rock star
Jak gwiazda rocka
Chicks each in ashes
Laski każda w prochach
In return just give me your talent give me your dignity
W zamian tylko daj mi swój talent daj mi swoją godność
Give me your soul and feel your freedom
Daj mi swoją duszę i poczuj swą wolność
Money begets money I know you know this rule
Pieniądz rodzi pieniądz wiem że znasz tą regułę
I know that I negate your conscience
Wiem że twoje sumienie neguję
Your progress you want to record a message of detail
Twój postęp chcesz nagrać płytę przekaz szczegółem
Do you want to go your empty trail not up?
Chcesz iść swoim pustym szlakiem nie w górę?
Marcin don't be naive, just like a king, come for me, come for me
Marcin nie bądź naiwny tylko jak król chodź po mnie chodź po mnie
You want to be king true Del M then come to me come to me
Chcesz być królem prawda Del M to chodź do mnie chodź do mnie
Na Śródmieście)
Na Śródmieście)
[chorus]
[refren]
(I have more than you think only though to me though to me
(Mam więcej niż myślisz tylko choć do mnie choć do mnie
Your dream will come true only to me, but to me
Twe marzenie się ziści tylko choć do mnie choć do mnie
I will give you what you want money fame
Dam ci co chcesz sławę pieniądze
You love me Warsaw like a desire
Przecież kochasz mnie Warszawę jak żądze
Girls alcohol drugs even I think
Dziewczyny alkohol dragi nawet jak sądzę
Hajs is the king get ready to have fun like a prince
Hajs jest królem szykuj się na zabawę jak książę
Welcome to Srodmiescie)
Witaj na Śródmieściu)
[Verse 3]
[zwrotka 3]
You let the gimbus into the club and you hope that it will not merge into a corpse
Wpuściłeś gimbusa do klubu i liczysz że nie zleje się w trupa
There are only chicks around and I'm not supposed to look at their asses
Wokół same laski a ja mam się nie rozglądać po dupach
Fuck this is probably not for me
Kurwa to chyba nie dla mnie
You let the gimbus into the club and you count on not throwing up
Wpuściłeś gimbusa do klubu i liczysz że się nie zrzygam
Dressed like any homies seeing me they would scream hey Nigga
Ubrany jak każdy ziomy widząc mnie krzyknęliby hej Nigga
New fashion trends
Nowa moda trendy
I see mendy on ipods
Widzę na ipodach mendy
Should I sell myself like them?
Mam się sprzedać jak oni?
I went too far, add mistakes to me
Poszedłem za daleko to mi dodaj błędy
Should I sell myself like them?
Mam się sprzedać jak oni ?
I want to rap as best I can
Chce robić rap najlepiej jak mogę
So honestly
Czyli szczerze
Do what I believe
Robić to w co wierze
Wawer is mine and it freaks me out
Wawer jest mój a mnie to rypie
Warsaw can be mine and it freaks me out
Warszawa może być moja a mnie to rypie
My passion for hip hop is important, not my type
Ważna jest moja pasja hip hop a nie to typie
Get rich or die trying to fuck it hide this ethos in cipie
Get rich or die trying jebać to schowaj ten etos w cipie
You can say that he is wasting paper in the notebook
Możesz powiedzieć że marnuje w zeszycie papier
That I'm wasting my life in rap
Że marnuje me życie w rapie
Ziomek is about to go crazy incredibly hard ...
Ziomek zaraz zwariuje niesamowicie napier...
-Give him motherfucker you will feel my dick pushed in my mouth
-Dalam ej skurwysynu zaraz poczujesz moim chujem wbicie w japę
I'm coming home because it's not my place
Wracam do domu bo to nie moje miejsce
I want to find peace again happiness
Chce odnaleźć spokój znów szczęście
I don't want to dream about how I conquered Śródmieście again
Nie chce znowu śnić o tym jak podbiłem Śródmieście
Old M Audiobook If you think there is an error in translation, please click here.