Old M - Bezradny Lyrics (English Translate)

English
Polish
Marcin, I have a problem
Marcin mam problem
Although probably the only thing I will get from you is music therapy: Ostry, J. Cole, 2pac
Choć pewnie jedyne co dostanę od ciebie to muzykoterapia: Ostry, J. Cole, 2pac
Maybe you can make a track from this story, crush the topic with music and I will listen to it seriously
Może z tej historii zrobisz track, muzyką temat zmiażdż i będę tego serio słuchał
Now you listen
Teraz ty słuchaj
I'll tell you a story homie, he sneezes
Opowiem ci historię ziomek, w sumie kicha
I think I fell in love, nothing pushes me away
Chyba się zakochałem nic mnie nie odpycha
From her, I worry about her I breathe faster
Od niej, martwię się o nią szybciej oddycham
I think about her, I want to help her
Myślę o niej, chcę jej pomóc
My helplessness is worth as much as pride
Moja bezradność warta tyle samo co pycha
I would really like to help her
Serio chciałbym jej pomóc
It's sick how many things homies do for show
To chore ile rzeczy ziomy robią na pokaz
Why won't she stand on the sides with me
Czemu ona nie stanie ze mną na bokach
Hear about a fucking opportunity for a specimen
Słyszę o jebanej okazji na okaz
There are no fucking boundaries just like a coca
Nie ma kurwa granic choćby jak koka
I know it draws you in, because it pulls it into it
Wiem, że wciąga, bo wciągnęło ją w to
It makes me more worried
Przez to martwię się bardziej
How will the doctor find something in her blood again
Jak lekarz znów w jej krwi coś znajdzie
What if she feels like it
Co jak ochota ją najdzie
Speed ​​trip on a rally
Pośmigać na tripie na rajdzie
There is a difference of powder on the top and in a fifie to have a ganda
Jest różnica proszek na blacie i w fifie mieć gandzie
Although something comes from something, fucking peer presure
Choć coś się z czegoś bierze, jebany peer presure
What if this vortex will bring me in the end
Co jak w końcu mnie ten wir wniesie
How will they respect me only if I admit that I sin like a fucking freak
Jak będą mnie szanować tylko jak przyznam, że jak jebany świr grzeszę
I've been thinking a lot about her lately and figuring that it's not fair
Ostatnio dużo o niej myślałem i wymyśliłem, że to nie fair
The girl's ideal and that fucking dick, the ideal for her is not the one
Dziewczyna ideał i ten pierdolony chuj, ideał dla niej to nie ten
I would like to take matters into my own hands like you in my hands pen Marcin
Chciałbym wziąć sprawy w swoje ręce jak ty w dłonie pen Marcin
And show her that I should be with her, do you understand me Marcin?
I pokazać jej, że to ja powinienem z nią być, rozumiesz mnie Marcin?
(- I understand it seriously)
(- tak rozumiem, serio)
[Chorus]
[Refren]
The sun gives life, although it has a deadly ray
Słońce daje życie, choć ma zabójczy promień
Can you explain it to me?
Czy potrafisz mi to wytłumaczyć?
I feel so helpless when I think about her
Czuję się taki bezradny, kiedy myślę o niej
Does that have to mean something?
Czy to musi coś znaczyć?
It drives me crazy you teach
Doprowadza mnie do szału to uczycie
Because I have no control over him
Bo nie panuję nad nim
I wish I could do something
Chciałbym móc coś zrobić
But I am helpless, helpless
Ale jestem bezradny, bezradny
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Her friend recently asked her "hey, have you got some?
Jej koleżanka ostatnio pytała ją "ej masz trochę?
Because I'd put my face on dust "
Bo zaciągnęłabym twarz prochem"
Marcin, why aren't they all like us, or do you play the game too?
Marcin czemu nie wszyscy są tacy jak my, czy też grasz w wiochę?
Maybe tell me what I should do, although I doubt you know
Może powiedz co powinienem zrobić, choć wątpię, że wiesz
You will not find the answer on the computer or somewhere
Odpowiedzi nie znajdziesz na kompie, czy gdzieś
Lately I have been struggling with my thoughts, I am really fucking in love
Ostatnio biję się z myślami, kurwa serio się zakochałem
There are some other girls, but I'm drawn to her
Jest parę innych dziewczyn, ale to do niej mnie ciągnie
The one on the longboard
Tej na longboardzie
The one with whom I would talk all night, the one with the problem with the fire
Tej z którą gadałbym całą noc, tej z problemem tej z ogniem
I guess you have the right to think that you know less and less about me
Chyba masz prawo myśleć, że wiesz coraz mniej o mnie
I don't know if it's still me
Nie wiem czy to wciąż ja
This world sticks to us like a venom snake
Ten świat wbija nam jak wąż jad
I should be fucking with her
To ja powinienem być z nią, kurwa
And not that jerk, what the fuck is it ?!
A nie ten palant, kurwa co jest?!
I don't think I wrote to it, moment
Chyba się nie pisałem na to, moment
Do you remember our summer conversation
Pamiętasz naszą w lato rozmowę
"Fuck love" yes it's my homie
"Fuck love" tak to mój ziomek
Love is fucking an opponent
Miłość, kurwa, to oponent
Music - fuck te lovery
Muzyka - jebać te lovery
Whose you can make it the second "Going through changes" #Eminem, #Recovery
Czyje, że możesz zrobić z tego drugie "Going through changes" #Eminem, #Recovery
Will these letters be sincere as I am honest with you
Czy te litery będą szczere, tak jak ja jestem z tobą szczery
Say Marcin ...
Powiedz Marcin...
[Chorus]
[Refren]
The sun gives life, although it has a deadly ray
Słońce daje życie, choć ma zabójczy promień
Can you explain it to me?
Czy potrafisz mi to wytłumaczyć?
I feel so helpless when I think about her
Czuję się taki bezradny, kiedy myślę o niej
Does that have to mean something?
Czy to musi coś znaczyć?
It drives me crazy you teach
Doprowadza mnie do szału to uczycie
Because I have no control over him
Bo nie panuję nad nim
I wish I could do something
Chciałbym móc coś zrobić
But I am helpless, helpless
Ale jestem bezradny, bezradny
[Breaker]
[Przerywnik]
(-Hello)
(-Halo)
- yo hello it's Marcin, I was thinking about what you told me recently ... About this chick ... you know ...
- yo halo tu Marcin, myślałem o tym co mi powiedziałeś ostatnio... O tej lasce... wiesz...
[Verse 3: as Del-M]
[Zwrotka 3: jako Del-M]
Congratulations, you helped get the chick out of addiction
Gratulację pomogłeś wyciągnąć laskę z nałogu
You must have cared about her and the shit went away
Musiało ci na niej zależeć i ten syf poszedł
You told me to crush the topic and please
Mówiłeś, żebym temat zmiażdżył i proszę
I added two cents to your story
Do twojej historii dodałem ze dwa grosze
Because this story has been in my head since the morning and I had to dump it on something
Bo tą historię od rana w głowię noszę i musiałem ją zrzucić na coś
I chose the paper as a contender rapper
Wybrałem papier jak pretendent raper
I've been working on it a bit, and I'll make someone think by work
Pracowałem trochę nad tym, a nóż kogoś do myślenia zmuszę pracą
Because it is a difficult topic, I do not want to explain it or give advice, but only tell
Bo to trudny temat, nie chcę go tłumaczyć ani dawać rady tylko opowiedzieć
Because apart from your words bro, and I trust them
Bo w sumie oprócz twoich słów bro, a mam do nich ufność
I do not know what to say
Nie wiem co powiedzieć
But maybe you can help someone with your story
Ale może komuś pomożesz swoją historią
Maybe someone will be able to relate to it
Może ktoś będzie mógł się do tego odnieść
Maybe someone cares about the person with a problem and tries to dissuade him from evil
Może komuś zależy na osobie z problemem i stara się ją od złego odwieść
Maybe feelings are just motivation
Może uczucia to tylko motywacja
You know the real problem for these people, and who strengthens them?
Wiesz problemem dla tych ludzi są realia, a kto tym wzmacnia?
Today you with your story, I was just a voice
Dzisiaj ty swoją historią, ja byłem tylko głosem
And the truth and conclusions follow your story and someone else's fate
A prawda i wnioski idą za twoją historią i czyimś losem
Old M Audiobook If you think there is an error in translation, please click here.