Old M - Czas dużych przemian Lyrics (English Translate)

English
Polish
It turned out that it is not me)
Wypadło że nie jestem nim ja)
I had a problem with faith
Miałem problem z wiarą
I was on my knees to say again that I sincerely pray for her
Klęczałem tyle by znów powiedzieć że szczere się modlę za nią
I saw god in myself because I was getting good cards now tarot at all
Widziałem boga w sobie bo dostawałem dobre karty teraz w ogóle tarot
Did I feel mean? At all? Now, please, take a pick up punishment?
Czy czułem się podle? W ogóle? Teraz prośby weź się podnieś karą?
I never fucking thought I could do so much by myself
Kurwa nigdy nie myślałem że mogę zrobić tyle samemu
That's why I felt like a god because there is no chance that I would become sick with this style
Właśnie przez to czułem się bogiem bo nie ma szans bym z takim stylem zaniemógł
And what's next? I'm losing friends for help
I co dalej? Tracę przyjaciół pomocy
But there is no fucking weakness and regret when crying at night
Ale nie ma jebanej słabości i żalu przy płaczu po nocy
Oh no, everything is fine of course aka asshole of steel
O nie, wszystko gra oczywiście aka dupek ze stali
They were looking for sensitivity in me, they were looking for where the sadness stopped
Szukali we mnie wrażliwości szukali gdzie smutek przestali
I think they found something, and now they sucked my ass as if kissing my ass
Chyba coś znaleźli, i teraz z minami jakby chuja całując mnie w dupę wessali
But I don't know if I feel good today or if it's so great to hurt
Ale nie wiem czy dzisiaj czuję się dobrze czy tak super jest ranić
Is it so cool to hurt yourself?
Czy tak super jest ranić siebie?
I thought about myself, I thought about myself, so now I think about myself because of the pain more
Myślałem o sobie, myślałem o sobie, o sobie tak teraz myślę przez ból więcej
I thought about myself, I thought about myself, about myself, and I don't feel like a god anymore
Myślałem o sobie myślałem o sobie, o sobie tak i już nie czuję się jak bóg więcej
I start from scratch (from scratch)
Zaczynam od zera (od zera)
I'm starting now
Zaczynam od teraz
My time of big changes
Mój czas dużych przemian
(There is only one God
(Jest tylko jeden Bóg
It turned out that it is not me)
Wypadło że nie jestem nim ja)
Go ahead and say addict
Śmiało powiedz, nałogowiec
Not a day goes by when I don't talk about myself
Nie ma dnia bym nie gadał sam o sobie
Not a day without writing, professional
Nie ma dnia bez pisania, zawodowiec
There are two left of three friends and it feels like I'm one, alone
Z trzech przyjaciół zostało dwóch i tak czuje się jakbym był jeden, sam
Tell me what will stay in me if I do my best on the cards
Powiedz co zostanie we mnie jeśli na kartach wszystko z siebie dam
I need God don't coward no hypeman again
Potrzebny jest mi Bóg nie tchórz żaden hypeman znów
They say before you say I'm the best maybe do something first
Mówią zanim powiesz I'm the best może coś najpierw zrób
And I made the fuck fast like a hyper loop
I zrobiłem napierdalam szybko jak hyper loop
And it's forward writing texts, destroying ties, I run forward not on a treadmill
I to w przód pisząc teksty niszcząc więzi biegnę w przód nie na bieżni
I am myself not like a king I am finally independent
Jestem sobą nie jak król jestem w końcu niezależny
Believe that maybe something is reaching me
Uwierzcie że może do mnie coś dociera
Although there was a problem with it until now, now fuck that I'm starting from scratch
Choć do teraz był z tym kłopot to teraz pierdole tamto zaczynam od zera
Hope to feel ready after the changes
Mam nadzieję czuć się gotowy po zmianach
As in the new Jordan
Jak w nowych Jordanach
Who will I be for my friends now what should I say to them? Best regards?
Kim będę dla przyjaciół teraz co mam powiedzieć do nich ? Pozdrawiam?
I thought about myself, I thought about myself, now I think about myself because of the pain more
Myślałem o sobie, myślałem o sobie, o sobie tak teraz myślę przez ból więcej
I thought about myself, I thought about myself, about myself, and I don't feel like a god anymore
Myślałem o sobie myślałem o sobie, o sobie tak i już nie czuję się jak bóg więcej
I start from scratch (from scratch)
Zaczynam od zera (od zera)
I'm starting now
Zaczynam od teraz
My time of big changes
Mój czas dużych przemian
Old M Nowy rozdział If you think there is an error in translation, please click here.