Psycho Rhyme - Nasa Lyrics (English Translate)

English
Slovak
I know I'm the one who's to blame
Vím že jsem já ten kterej za vše může
No roses no bitch
Žádný růže žádná bitch
Unfortunately I won't let shit I'm not a friend
Bohužel se nenechám srát já nejsem kamarád
Once upon a time now I won't get skinned
Jednou to bylo teď už se nenechám stáhnout z kůže
You can't touch me I'm leaving I'm not interested at all
Na mě si nesáhneš já odlítám nemám zájem vůbec
If I wrote that text and I was afraid of how hard that sex might be
Kdybych psal ten text a bál jsem se jak hard ten sex by mohl bejt
Bad hoe is in the finish line (ej) don't despair anymore okay
Bad hoe je v cíli (ej) už nezoufej jsem okay
By myself, I'm sure I see progress strict
Sám sebou jsem si jistej, že vidím progress přísnej
My flow isn't dry, Rhyme that's my nickname
Můj průtok není vyschlej, Rhyme to je ten můj nickname
I was able to bounce back than all of you
Dál jsem se dokázal odrazit než vy všichni
Lick me dick please, rap something like oxygen
Lízejte mi dick please, rap něco jak kyslík
I have in my pussy I can still hover like leaves
Mám v píči já se můžu pořád vznášet jako listí
And yet weigh more than the words of your played songs
A přitom vážit víc než slova tvých ohraných písní
So it's done my rap will answer everything
Tak už je to hotový můj rap na všechno odpoví
My world has always been all the more now my surroundings allow me
Můj svět byl vždy jen o to víc teď okolí mi dovolí
And this can be about it, so take this beat to heart
A tohle můžem o to být tak si k srdci vem tenhle beat
Who caresses the soul I'll live life I'll go rot
Kterej hladí po duši dožiju život půjdu shnít
[Bridge]
[Bridge]
And what can you tell me now, nothing but fuck lick
A co mi ty teď můžeš říct, nic jen do prdele lízt
I'm on the cross like Jesus, I'll do it you can eat
Jsem na kříži jak Ježíš, nadrobím to můžeš jíst
I'll feed my fans lyrics you can read
Nakrmím svý fans texty který můžeš číst
Or listen to that vibe bitch and live life better
A nebo poslouchat ten vibe bitch a život lépe žít
[Hook]
[Hook]
I already understand people watching their bastards like hydra
Já už jsem pochopen lidma hlídám svý zmrdy jak hydra
I swear hydro under me try lick me like Linda
Hulím hydro pod mě zkusit olízni mě jako Linda
I understand people watching their bastards like hydra
Já jsem pochopen lidma hlídám svý zmrdy jak hydra
I swear hydro under me try lick me like Linda
Hulím hydro pod mě zkusit olízni mě jako Linda
You understand me so I myself
Vy mě chápete tak já sám já sám
I flew like NASA and it's nice it's beauty
Jsem vyletěl jak NASA a je to fajn je to krása
You understand me so I myself
Vy mě chápete tak já sám já sám
I'll start as Passat and it's nice it's beauty
Odstartuju jak Passat a je to fajn je to krása
[Verse 2]
[Verse 2]
I hear shit shit again
Zase slyším hejtra hovna hlásat
Sorry but my and I can piss you off about that
Sorry ale na to ti můžu já i mý nasrat
Sorry I'm an idiot and you're just a young eraser
Promiň že jsem idiot a ty jen mladá smažka
Rhyme what a clown your mouth is a washing machine name whore
Rhyme co je za šaška tvá pusa je pračka název děvka
It's your brand and all you can say is
Je tvá značka a vše co dokážeš je říct
That I shit shit (shit)
Že jsem sračka sračko (sračko)
[Hook]
[Hook]
I already understand people watching their bastards like hydra
Já už jsem pochopen lidma hlídám svý zmrdy jak hydra
I swear hydro under me try lick me like Linda
Hulím hydro pod mě zkusit olízni mě jako Linda
I already understand people, I'm watching the bastards like a hydra
Už jsem pochopen lidma, hlídám zmrdy jak hydra
I'm trying to try hydro, lick me like Linda
Hulím hydro tak pod mě zkusit, olízni mě jako Linda
Do you understand myself myself
Chápete tak já sám já sám
I flew like NASA and it's nice it's beauty
Jsem vyletěl jak NASA a je to fajn je to krása
You understand me so I myself
Vy mě chápete tak já sám já sám
I start as a Passat and it's nice it's beauty (ah)
Odstartuju jako Passat a je to fajn je to krása (ah)
Psycho Rhyme Projext Rap If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS