Psycho Rhyme - Nosy sněhem zaváté Lyrics (English Translate)

English
Slovak
I'm still far from what I would like to have
Mám furt daleko to, co bych chtěl mít
I plan my life according to the ideas I have
Plánuju život podle představ, co mám
Pam pararam, pam pararam
Pam pararam, pam pararam
I already know you and I still don't know the name
Tebe už znám a stejně jméno nevím
Smoke is still coming from the quill, I'm still Dejko as soon as possible
Od brka pořád jde dým, jsem pořád Dejko co dřív
I changed people so I could get a little better
Změnil jsem lidí, abych se mohl mít o trochu líp
And I can see better now, the picture has grooves known
A lépe vidím teď, obraz má rýhy znát
It is written on the mirror with lipstick, let me not sleep
Na zrcadle je rtěnkou napsaný, ať nejdu spát
At night I realize how many times I can handle
V noci si kolikrát uvědomím, kolik jsem zvlád
And in front of me is still a pile of what's not going on
A přede mnou je pořád hromada, co nejde dál
The music must play
Hudba ta musí hrát
We play a show, stop hoe, I'll be happy
Hrajeme show, doraž hoe, já budu rád
I'll just be
Budu tak akorát
I'll pour it on the table as a dealer
Budu to sypat jako dealer na stůl
Don't worry that I would sometimes do something only halfway
Se neboj, že bych dělal někdy něco jenom na půl
Bitch Stabbed on a Pole
Bitch nabodnu na kůl
Cool, so tell me how you're doing
Cool, tak něco pověz jak se máš
We will solve what bothers you today
Co tě trápí vyřešíme to dnes
[Chorus]
[Chorus]
Noses covered with snow
Nosy sněhem zaváté
I'm sitting classically in the apartment and it's the fifth time
Klasicky sedím na bytě a už je po páté
Feeling You Don't Know
Pocit, kterej vy neznáte
When I need a helping hand you give me
Když potřebuju pomocnou ruku mi podáte
Nosy snow-covered
Nosy sněhem zaváté
Times change, the basis is to keep order in your head
Doba se mění, základ je mít v hlavě pořádek
Who are you to help me?
Kdo jste, že mi pomáháte?
I'm responsible for the things you're listening to
Mám na svědomí věci, který vy posloucháte
[Verse 2]
[Verse 2]
I have to pause sometimes, I still can't celebrate
Musím se občas pozastavit, nemůžu pořád slavit
I was high all the time, as well as another I went to beat
Jsem high byl celou dobu, stejně další jsem šel na beat
If they want to kill me, let them do it
Kdyby mě chtěli zabít, tak ať to udělaj
Rhy Meek will be here, pam param pararam
Rhy Meek bude tady dál, pam param pararam
I sing out loud in the rain, my bars are lightning in the storm
Zpívám si nahlas v dešti, mý bars jsou v bouřce blesky
Rhyme you're great, you ride nice, fuckin bombs, pecky
Rhyme seš super, jedeš hezky, fuckin bomby, pecky
I have a habit during that time, being down somewhere sometime
Jsem si zvyk za tu dobu, bejt někde někdy dolů
Go through old school, be alone and not in church
Projít si starou školu, bejt sám a ne ve sboru
I'm myself, young Rhyme is dope
Jsem sám sebou, mladej Rhyme je dope
I've had rap in a few years on Friday
Už nějakej pátek pár let v rapu už mám za sebou
Heaven above me, but also below me
Nebe nade mnou, ale i pode mnou
I'm writing the sentence hundred, I'm stoned again
Píšu větu stou, zase jsem stoned
I'm just going for myself, I'm not pulling anyone with me
Jedu jen za sebe, netahám sebou nikoho
It doesn't pay off for a pole in the back, to anyone
Nevyplatí se kudla v zádech, a to nikomu
What the hell has become an icon today
Z prdele chábr, co stal se dneska ikonou
I'm sitting at the bar, please pour me rum with cola
Sedám si za bar, prosím tě, nalej mi rum s kolou
[Chorus]
[Chorus]
Nosy snow-covered
Nosy sněhem zaváté
I'm sitting classically in the apartment and it's the fifth time
Klasicky sedím na bytě a už je po páté
Feeling You Don't Know
Pocit, kterej vy neznáte
When I need a helping hand you give me
Když potřebuju pomocnou ruku mi podáte
Nosy snow-covered
Nosy sněhem zaváté
Times change, the basis is to keep order in your head
Doba se mění, základ je mít v hlavě pořádek
Who are you to help me?
Kdo jste, že mi pomáháte?
I'm responsible for the things you're listening to
Mám na svědomí věci, který vy posloucháte
Psycho Rhyme Sixpack Vol. 6 If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS