Psycho Rhyme - Срећан дан Lyrics (English Translate)

English
Slovak
I'm going to cart, my fellas rap from the boxes
Károu jedem, mý fellas rap z beden
Before the club bitches knows I will brush my teeth madam
Před klubem bitches ví vyčistím zuby madam
And I guess I'm folding today and it's the grass
A hádám že se dnes poskládám a může za to tráva
That I'm not getting anywhere anymore
Že už nikam nevstávám
[Verse 1]
[Verse 1]
Ouu slut don't listen and don't blow
Ouu děvko moc nečum a nefuň
Skinny my body and yours don't fetish either
Skinny mý tělo a tvý taky tak nefetuj
So much so we can roll together tonight
Tolik ať můžem večer spolu rollit
And the grams are on the table just tell me how much
A gramový jsou na stole jenom mi řekni kolik
Bitch can you chase me fast as a super sonic
Bitch můžeš mě honit rychle jak super sonic
You have to drink, I'll give you another cola to drink
Musíš se napít, dám ti napít jiné coly
I'll set up three tables, so bring your friend
Prostřu tři stoly, tak doveď kamarádku
I won't be angry, so don't ask me a question
Se nebudu zlobit, tak mi nepokládej otázku
[Bridge]
[Bridge]
You know the two of us, we will harden our taste
Nás dva ty znáš, už otužíme náš vkus
We will immediately understand that we already have a bar somewhere
Hned pochopíme, že už laťku máme někde
Dad and mom leave gram at home in the back
Tátu i mámu nech vzadu doma gram
Then I'll kick out the coma and shout again
Vyhulim pak koma stejně se hulí znova
And who's gonna party (better than us, oh)
A kdo dá tu párty (lépe než my, oh)
No one ever (I'm a fish sign)
Nikdo nikdy (jsem znamení ryba)
Whether he stops crying or I'll dig him up (? Tirak?)
Ať přestane píčovat nebo mu už rozkopu (?tirák?)
Sometimes I'm on my fist and sometimes I deserve to win
Někdy jsem na pěst a někdy zasloužím vyhrát
[Hook] (2x)
[Hook] (2x)
I'm going to cart, my fellas rap from the boxes
Károu jedem, mý fellas rap z beden
Before the club bitches knows I will brush my teeth madam
Před klubem bitches ví vyčistím zuby madam
And I guess I'm folding today and it's the grass
A hádám že se dnes poskládám a může za to tráva
That I'm not getting anywhere anymore
Že už nikam nevstávám
[Verse 2]
[Verse 2]
Čubko, I keep saying that it will probably be still
Čubko pořád říkám, že to bude nejspíš na furt
Like I can't parkour to do pussy like youtuber
Jakože nemůžu parkour dělat pičo jak youtuber
So we can do rap shit to make your world go
Takže můžem dělat rap shit, co rozjebe tvůj svět
Which is just your head, just your imagination
Která je jenom tvý hlavě, jenom ve tvý představě
I say very prematurely that our life will work for us
Říkám hodně předčasně, že nám ten náš life klapne
We will have what we want and we will go again
Budeme mít, co budem chtít a pojedem zase
Rhy Meek on the radio every day, so explain it to me
Rhy Meek denně v rozhlase, takže mi to vysvětli
I win at half time, my old raps have faded
Vyhrávám v poločase, mý starý rapy vybledly
Fuck you want to send me a message, they're still popping up
Zmrdi mi chtěj poslat zprávu, naskakujou stále stále
I'm not going to answer, too many children in the herd
Se nechystám odpovědět, moc dětí ve stádu
I'm not going to StarDance, I'm not going crazy
Nejdu do StarDance, nejdem jsem blázen
I am still handball in one bag in the Czech Republic
Pořád jsem do jednoho pytle v Česku házen
Follow my techniques of how rap is bet in the peak
Sleduj mý techniky, jak rap je v peaku sázen
Rhyme is a nice pussy, but he lacks discipline
Rhyme je píčo hodňoučkej, ale chybí mu kázeň
I have to relax a bit and run into the bath
Se musím trochu uvolnit a naběhnout na lázeň
I would like lasagna and go home to write text
Dal bych si lasagne a mazal domů psát text
[Hook] (2x)
[Hook] (2x)
I'm going to cart, my fellas rap from the boxes
Károu jedem, mý fellas rap z beden
Before the club bitches knows I will brush my teeth madam
Před klubem bitches ví vyčistím zuby madam
And I guess I'm folding today and it's the grass
A hádám že se dnes poskládám a může za to tráva
That I'm not getting anywhere anymore
Že už nikam nevstávám
[Other]
[Outro]
Oh, I'm in need, I'm fed a hobby
Oh, mám nouzi, živí mě k tomu hobby
At the apartment with [?], The girls are long loaded
Na bytě s [?], holky jsou dávno loaded
Oh, I'm in need, I'm fed a hobby
Oh, mám nouzi, živí mě k tomu hobby
In an apartment with [?], The girls are long loaded
Na bytě s [?], holky jsou dávno loaded
Psycho Rhyme Tunez n Guitarz If you think there is an error in translation, please click here.