Psycho Rhyme - Hi Kids Lyrics (English Translate)

English
Slovak
I'll run to the party, hi kids I'm Rhy Meek
Naběhnu na párty, hi kids jsem Rhy Meek
Give me blunts, so thanks I'll give me a peacock
Podávaj mi blunty, tak díky dám pávík
I turn on my mode I don't know what will happen next
Zapínám svůj režim nevím co se bude dál dít
I'm selling my shit so let me spend the money
Prodávám svůj shit tak mě nechejte money trávit
[Verse 1]
[Verse 1]
I enjoy you live and on the net and on Spotify
Bavím tě na živo a na netu a na Spotify
I enjoy watching you and the others you give
Baví mě tě sledovat a ostatní co taky daj
I don't know where it's going I'll cut you like Obi-Wan
Nevím kam to směřuje seknu tě jako Obi-Wan
I've been telling you since I live in Prague
Od dob co Prahu obývám se daří to ti povídám
And I will understand that when I sink
A pochopím, že když se potopím
So I'll drown give me follow before I turn it over
Tak budu tonout dej mi follow než to otočím
I enslave your ears I'm ready to load
Tvý uši zotročím jsem připravenej naložit
Your dogs will help when they hear the well-being
Tví psi se pomočí až uslyší ten blahobyt
I'm here to entertain you
Sem k tomu tady, abych zabavil tebe
The sky is blue and Rhyme is fucking your old man
Modrý je nebe a Rhyme jebe tvojí starou
I'm not demolishing castles, you might know that
Nezbourám hrady, to by jsi mohl vědět
I'm passing through Prague, I'm not looking for any real
Projíždím Prahou, nehledám žádnou pravou
[Bridge]
[Bridge]
I'm not going for fame, I want a life that I enjoy (what I enjoy)
Nejdu za slávou, chci život co mě baví (co mě baví)
Around me tough boys, but they are all weak (all weak)
Kolem mě tvrdý boys, ale všichni jsou slabí (všichni slabí)
It makes me better every day I have to drink (I have to drink)
Líp se mi tvoří každej den se musím napít (musím napít)
I charge the boiler then I write what bothers me (ye)
Nabiju kotel potom píšu co mi vadí (ye)
[Hook] (2x)
[Hook] (2x)
I'll run to the party, hi kids I'm Rhy Meek
Naběhnu na párty, hi kids jsem Rhy Meek
Give me blunts, so thanks I'll give me a peacock
Podávaj mi blunty, tak díky dám pávík
I turn on my mode I don't know what will happen next
Zapínám svůj režim nevím co se bude dál dít
I'm selling my shit so let me spend the money
Prodávám svůj shit tak mě nechejte money trávit
[Verse 2]
[Verse 2]
I'm rolling on the floor keeping my balance
Válím se na podlaze furt držím v rovnováze
Even though gravity pulls me somewhere to fuck
I když mě gravitace tahá někam do prdele
I roll like in the old years and I'm twenty
Válím jak za starejch let a při tom dvacet mi je
There have been so many vipers in your life that you wouldn't understand
Za život bylo tolik zmijí že bys nepochopil
I didn't make my film here on Mars, I wasn't here
Svůj film sem nedotočil na Marsu sem furt nebyl
I still have goals to go miles beyond the horizon
Pořád mám cíle ujet míle někam za horizont
I haven't lived half my life and now I have what I wanted
Půl života jsem nežil a teď mám to co jsem chtěl
I still want more and do a proper hell
Pořád chci toho víc a udělat pořádnej hell
I'm so glad I never had a day
Jsem moc rád že jsem neměl nikdy ani jeden den
If I said it sucks like I'm spinning Bayblad
Kdybych si řekl je to k hovnu jak točím Baybladem
I'm filming it all I'm still holding my whole dream
Točím to všechno pořád pořádám svůj celej sen
Let's go out what I want, my own content
Jdem dělat ven to co chcem, vlastní kontent
[Bridge]
[Bridge]
And I'm happy right now, thanks for the diversification
A já jsem happy v tuhle chvíli, dík za zpestření
We sit in the apartment and the aroma is weed
Sedíme na bytě a aroma je hulení
And I'm happy here at the moment thanks for the diversification
A já sem happy v tuhle chvíli dík za zpestření
I share my feelings for people who appreciate it
Sdílím svý pocity pro lidi co to docení
[Hook] (2x)
[Hook] (2x)
I'll run to the party, hi kids I'm Rhy Meek
Naběhnu na párty, hi kids jsem Rhy Meek
Give me blunts, so thanks I'll give me a peacock
Podávaj mi blunty, tak díky dám pávík
I turn on my mode I don't know what will happen next
Zapínám svůj režim nevím co se bude dál dít
I'm selling my shit so let me spend the money
Prodávám svůj shit tak mě nechejte money trávit
Psycho Rhyme Tunez n Guitarz If you think there is an error in translation, please click here.