Roni (PL) - Pod Presją (Ft. DJ Te, ​ejmatt, Roka & Żyt Toster) Lyrics (English Translate)

English
Polish
If I refuse, I have to say goodbye to my friend
Jeśli odmówię, muszę pożegnać zioma
He persuades me to go ballet, although my wife is waiting at home
Namawia mnie na balet, choć w domu czeka żona
He gives me the coca as if I were playing Atletico
Podaje mi kokę, jakbym grał w Atletico
Sum sum sum rum, when they see you so they write you
Suma suma rum, jak cię widzą tak cię piszą
What, should I not drink? How do I have so much to pay off
I co, mam się nie napić? Jak mam tyle do spłaty
That I would be a cunt even doing four jobs
Że będę w pizdę nawet robiąc cztery etaty
Loans, installments, son on the way, raps
Kredyty, raty, syn w drodze, rapy
Your every problem seems to be trivial
Każdy twój problem wydaje się być błahy
I don't have a pair again, like a rasp at a prom
Ja znów nie mam pary, jak raszpla na balu
I wave Noah of sport # Genesis
Macham Noemu sportu #Księga Rodzaju
Are you asking for the fleet? Its lack overwhelms me
Pytasz o flotę? Jej brak mnie przytłacza
And I feel like Kasper Hauser in golden terraces
I czuję się jak Kasper Hauser w złotych tarasach
Rap is not a job, a more casual job
Rap to nie praca, bardziej dorywcza fucha
What she found me before I started looking
Co sama mnie znalazła, zanim zacząłem szukać
I'll end up like those who are being consumed by the pressure
Skończę jak ci, których zżera presja
I enter the block and I'm not there #Reptile
Wchodzę do bloku i mnie nie ma #Reptile
[Verse 2: Roni]
[Zwrotka 2: Roni]
I feel pressure from everywhere, everyone is running
Czuję presję zewsząd, wszyscy biegną
I am afraid that I will fall and these wolves will eat me
Ja się boję, że upadnę a te wilki zeżrą mnie
I feel the chase and I know that this is not news, but stress
Czuję pogoń i wiem, że to nie nowość, a stres
And then I wake up sweaty, because it's not a dream
I wtedy budzę się spocony, bo to nie sen
A constant run for money and so every morning
Ciągły bieg po forsę i tak co rano
I am afraid to open my eyes again, the shadow extinguishes the joy in them
Znowu boję się otwierać oczy, cień gasi radość w nich
And I can't see anything, they're probably empty
I nie widzę nic, są chyba puste
Free from sparks, burnt out from these concessions
Pozbawione iskier, wypalone od tych ustępstw
Constant fear haunts me, sucks my strength
Ciągły strach mnie nawiedza, wysysa siły
Today the world does not pamper you, it tears your veins
Dzisiaj świat cię nie rozpieszcza, on wyrywa żyły
I don't want to take part in this sick race
Nie chcę brać udziału w tym chorym biegu
I have listened for many years and I will free myself from these rules
Wiele lat się nasłuchałem i uwolnię się z tych reguł
I'll break the shackles, failure
Zerwę kajdan, niespełnienie
My snare and my fight, I don't want to fall for
Moja matnia i moja walka, nie chcę spaść na
The very bottom, to do something I do not want
Samo dno, robić coś czego nie chcę
What the fuck do they want from me?
Kurwa, czego oni chcą ode mnie?
[Scratche / Cuty: DJ Te]
[Scratche/Cuty: DJ Te]
[Verse 3: ejmatt]
[Zwrotka 3: ejmatt]
Fuck, I'd like to throw it on pressure
Kurwa, chciałbym rzucić to na presję
Rake, force it, it's the best
Zagrabić, wymusić, to najlepsze
And best of all, yeah, I know I'll win, brother
I co najlepsze, ta, wiem że wygram, brat
The clock is still ticking, bye
Zegar dalej tyka, pa
A tick, sign, time passes, I have evidence of a crime
A tik, znak, mija czas, dowody mam zbrodni
[?] you probably know, it has calories
[?] chyba znasz, to ma w chuj kalorii
Fuck you, if you can't be here
No na chuj wam oni, jak nie umiesz tutaj
Prose shit hurts me but I feel the blues
Proza w chuj mnie boli ale czuję bluesa
I feel a profit when I see my card go
Czuję utarg, kiedy widzę jak mi idzie karta
I can move and get pissed off and not see a jester
Umiem wzruszać i się wkurwiać i nie widzieć błazna
At the same time, see how he gained
Przy tym, patrz, jaki przytył
You are in a throat gin, farce, see?
Ściska wam gardła gin, farsa, widzisz?
Pay for the harm and never despair
Płać za krzywdy i przy tym się nie mazgaj nigdy
A caftan made to measure, I'm waiting for you cunt
Kaftan szyty już na miarę, czekam na was pizdy
Let's go out small, because watacha, a herd of wild
Mała wyjdźmy, bo watacha, stado dzikich
Matt Gawelki flow and nothing happened
Matt Gawryski flow i się nie stało nic
[Verse 4: Rye Toaster]
[Zwrotka 4: Żyt Toster]
I don't feel pressure, I feel pressure, I feel like my surroundings
Nie czuję presji, czuję ciśnienie, czuję jak otoczenie
She is sitting on my back, saying take a transport
Siedzi mi na plecach, mówiąć weź przewieź
Every second person would like to be transported on my back
Co drugi chciałby przewieźć się na moich plecach
But forgive me, you must have fucking mistaken the subway lines, kid
Ale przebacz, chyba kurwa pomyliłeś linie metra, dzieciak
Another step, another year and a mistake again
Kolejny krok, kolejny rok i błąd znowu
Another guy bends the pawn, because he has a reason
Kolejny ziom przegina pion, bo ma powód
I don't know where they get the sauce, banging on the nose again
Nie wiem skąd biorą sos waląc w nos znowu
But this is proof that the pressure eats the people around
Ale to dowód na to, że presja zjada ludzi wokół
I don't want to assimilate it but I feel the same way
Nie chcę jej przyswoić ale czuję ją tak samo
I do not want to drive myself, but how can I digest weakness
Nie chcę się wozić, ale jak mam trawić w koło słabość
Nobody gives compensation here
Nikt nie daje tutaj zadośćuczynienia
Only the pressure of the environment makes me do one hundred and twenty
Tylko presja otoczenia sprawia, że wyrabiam sto dwadzieścia
A percentage of the norm, another quiet day at the site of war
Procent normy, kolejny spokojny dzień w miejscu wojny
At a crime scene somewhere, trying to lead a good life, take back
Na miejscu zbrodni gdzieś, próbując dobre życie wieść, odbij
I am ready to eat as if I burned two bags here
Jestem gotów by zjeść, jakbym spalił tu ze dwie torby
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
Roni (PL) Zimny Błękit If you think there is an error in translation, please click here.