The Pryzmats - Śmiejemy się Lyrics (English Translate)

English
Polish
I've been bolder for some time
Od pewnego czasu jestem bardziej śmiały
And also to make those days laugh at me more
I też po to by te dni się do mnie bardziej śmiały
No, it's not something like a hard rock
Nie, nie jest to coś w rodzaju twardej skały
But I constantly develop a permanent habit
Ale stale wywołuję trwały nawyk
My laughter is tears in my eyes and sore jaw
Mój śmiech to łzy w oczach i zakwasy szczęki
I will never exchange it for acids - thanks
Nie zamienię tego nigdy za kwasy - dzięki
I will never exchange it for blanks - thanks
Nie zamienię tego nigdy za blanty - dzięki
I worked it out like blah sounds
Opracowałem to jak blabla dźwięki
Regardless of the format of people, I propagate what Norman Cousins ​​
Niezależnie jaki format ludzi propaguję to co Norman Cousins
What I will know today has an impact on whether it will be possible to dry my teeth in the future
To co poznam dziś ma wpływ na to czy w przyszłości będzie można zęby suszyć
This is health that I multiply and I'm not frivolous, although sometimes - maybe
To zdrowie które mnożę i nie jestem niepoważny chociaż czasem - może
I like nice girls, holidays with them and the sea
Lubię fajne dziewczyny, z nimi wczasy i morze
But when they don't like to laugh, nothing will help them
Ale gdy nie lubią śmiać się, nic im nie pomoże
Even a mini, sense of humor on the front line
Nawet mini, poczucie humoru na pierwszej linii
I get excited when you make faces with them, although I have two fingers, I keep my fingers crossed
Jaram się gdy robisz miny z nimi choć dwa mam kciuki, to trzymam kciuki
I laugh and make holes
Śmieję sie i wykrzywiam dziurki
[Chorus]
[Refren]
The main thing is not to cry, laugh when you bleed
Najważniejsze nie płakać, śmiać się gdy krwawisz
You are laughing? - Yeah, yeah, keep on laughing!
Śmiejesz się? - śmiej się, śmiej!
I am laughing, jumping like a child over obstacles
Ja się śmieję, skacząc jak dziecko po przeszkodach
She had a sweet smile, that something and a blouse
Miała słodki uśmiech, to coś i bluzkę
I'll keep a smile on my face knowing it's over
Zachowam uśmiech na twarzy wiedząc że to koniec
Just be next to me, be next to me
Tylko bądź koło mnie, bądź koło mnie
[Białas]
[Białas]
The main thing is not to cry, I know it from Snot from the West
Najważniejsze nie płakać, wiem to od Smarka z zachodu
So laugh honestly because this game is worthwhile
Więc śmiej się szczerze bo gra ta warta zachodu
I get lucky on the threshold, smile on my face
Łapię farta na progu, uśmiech na twarzy
I fry a blunt on the corner, I can also fry it
Smażę blanta na rogu, mogę również zasmażyć
I like to dream, laugh, play concerts with a band
Lubię marzyć, śmiać się, grać koncerty z bandem
Weigh words perfectly, jump into the loop
Słowa ważyć perfekcyjnie, wskakiwać w pętlę
Multiple corks punched together
Wiele razy razem wybijane korki
When I'm in a mood, traffic jams will not interfere even in the city
Gdy mam humor nie przeszkodzą nawet w mieście korki
I bathe often and I know what I'm doing
Zacieszam często i wiem co robię
Although there are tears in my eyes, I know that laughter is good for health
Choć łzy w oczach przez to wiem, że śmiech to zdrowie
I drink to my health and to beautiful ladies
Piję na zdrowie i do pięknych pań
I have a fire in me, I'm a warm bastard
Mam w sobie ogień, jestem ciepły drań
You are beautiful but you are not cumin, sorry for us
Jesteś śliczna lecz nie kminisz, dla nas żal
Because you have to catch a smile like Sławek Szmal
Bo uśmiech musisz łapać jak Sławek Szmal
A few sentences baby, you laugh as much as you want
Pare zdań mała, ty się śmiej do woli
, because your smile does not matter the price
, bo za uśmiech twój cena nie gra roli
The main thing is not to cry, laugh when you bleed
Najważniejsze nie płakać, śmiać się gdy krwawisz
You laugh - laugh, laugh
Śmiejesz się - śmiej się, śmiej
I am laughing, jumping like a child over obstacles
Ja się śmieję, skacząc jak dziecko po przeszkodach
She had a sweet smile, that's something
Miała słodki uśmiech, to coś
I'll keep a smile on my face knowing it's over
Zachowam uśmiech na twarzy wiedząc że to koniec
Just be next to me, be next to me
Tylko bądź koło mnie, bądź koło mnie
The Pryzmats Balon If you think there is an error in translation, please click here.