The Pryzmats - Balon Lyrics (English Translate)

English
Polish
Ladies and gentlemen B.A.T.M.A to N
Panie i panowie B.A.T.M.A do N
Every day I exchange CO2 for oxygen,
Co dzień wymieniam CO2 na tlen,
Here where the drums rumble locally
Tu gdzie lokalnie dudnią bębny
Test me like Dudley Perkins,
Stestuj mnie jak Dudley Perkins,
You know, I love the Detroit sound
Wiesz uwielbiam brzmienie Detroit
But also, the specific climate of Żywiec
Ale też, specyficzne klimat Żywca
Up the river to the springs
W górę rzeki, do źródeł
To where I started
Do miejsca w którym rozpocząłem
Scratch to the top
Drapać się na górę
You can scratch your head on the blanket while lying
Możesz drapać się po głowie na kocu leżąc
With eyes fixed on the clouds
Z wbitym wzrokiem w chmury
Crestfallen? Right!
Zbity z tropu? Akurat!
Some prefer beaten tops, I prefer beaten tops
Jedni wolą ubite topy, ja wole bity topów
Ambitious cat, like a fork pasta let's wind something
Ambitny kot, jak widelec makaron nawińmy coś
Let them see me put my step steadily
Niech widzą jak stawiam stabilnie krok
I know the horizon
Znam linie horyzontu
I slide my finger on it
Przesuwam po niej palec
As long as I feel her wax
Dopóki czuje ją wosku
[Hook]
[Hook]
I slide my finger on it
Przesuwam po niej palec
Until she feels it wax. / x3
Dopóki czuje ją wosku. /x3
I slide my finger over it until I feel it
Przesuwam po niej palec do póki czuje ją
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Understand life is normal here
Zrozum życie jest normalne tutaj
Overcomes kilometers, often from the shoe
Pokonuje kilometry, często z buta
When someone else looks down
Gdy ktoś inny opuszcza wzrok
I take a hundred faster than Usain Bolt
Ja łykam setkę szybciej niż Usain Bolt
City a voice that shakes your ass
Miasta głos, które trzęsie tyłkiem
"Shake Ya Booty", like in a big battle
"Shake Ya Booty", jak na wielkiej bitwie
I tie my shoes, the distance will disappear sooner
Wiążę buty, dystans prędzej zniknie
No shortcuts because Leszek will excuse me
Nie na skróty bo mnie Leszek wyklnie
I go on a tour, I count every step
Ruszam w trasę, liczę każdy krok
I count my people, an important year is passing
Liczę moich ludzi, mija ważny rok
I'm counting my people who left their places
Liczę moich ludzi, którzy zeszli z miejsc
Everyone asks "where is Piotrek?"
Każdy pyta "gdzie jest Piotrek?"
And not "where is Eis?"
A nie "gdzie jest Eis?"
Straight from places drenched with hops
Prosto z miejsc przesiąkniętych chmielem
When the wind blows, it really blows
Gdy zerwie się wiatr, to na prawdę wieje
I turn on Mp player, the vodka is still pouring
Włączam Mp player, wódkę leje wciąż
I was brought up by the mountains, not dirty Silesia!
Wychowały mnie Góry a nie brudny Śląsk!
[Hook x4]
[Hook x4]
I was brought up by the mountains, not dirty Silesia!
Wychowały mnie góry a nie brudny Śląsk!
[Verse 3]
[Zwrotka 3]
Somewhere the light goes out, I put it on
Gdzieś gaśnie światło, ja je zapalam
I keep my thumb like I'm holding a balloon
Trzymam kciuk, jakbym trzymał balon
I wind up the situation, I shorten his flight
Nakręcam sytuację, skracam mu lot
I like it when something rises and comes back to my hands
Lubię gdy coś się unosi i wraca do rąk
Kids hands have a small and huge conviction
Dzieciaki dłonie mają małe i ogromne przekonanie
That dreams are achievable
Że marzenia są osiągalne
Their smiles barefoot bring the truth
Ich uśmiechy, boso niosą prawdę
Worth a lot because they're cool all the time!
Wiele warte, bo są non-stop fajne!
When someone takes what is most valuable from them
Gdy ktoś odbierze im to co najcenniejsze
Otherwise, not a name, but cruelty!
Inaczej nie nazwę, tylko okrucieństwem!
Apart from me, probably a million more people
Oprócz mnie, pewnie jeszcze milion osób
For whom these smiles are the most important!
Dla których te uśmiechy są najważniejsze!
[Verse 4]
[Zwrotka 4]
I conquer peaks you don't know from maps
Zdobywam szczyty których nie znasz z map
I haven't seen ours for years
Tych naszych nie widzę od lat
I embrace the bits that crackle the composition
Ogarniam bity, które trzaska skład
I debunk the myths, I appreciate the buttocks in the sticks
Obalam mity, doceniam w laskach zad
Especially as they say "Siema Białas"
Zwłaszcza jak mówią "Siema Białas"
"What's up ?" (What's up), something needs to be done
"Co tam ?" (Co tam), trzeba coś zdziałać
Maybe true, but believe me, wait a minute!
Może i prawda, ale wierz mi, chwila!
At discos, I support the third pillar!
Na dyskotekach podpieram trzeci filar!
[Hook x3]
[Hook x3]
I support the third pillar
Podpieram trzeci filar
The Pryzmats Balon If you think there is an error in translation, please click here.