The Pryzmats - High Level (Ft. Te-Tris) Lyrics (English Translate)

English
Polish
If verses like flowers were, I would be an Ikebana master
Gdyby wersy jak kwiaty były byłbym mistrzem Ikebany
But I'm not throwing it at your feet, just a data file
Lecz nie rzucam ci tego do stóp tylko plikiem danych
Letters, clatter of wheels rushing like chariots
Liter, stukot kół pędzących jak rydwany
These letters and words are whispered in the ear again
Tych liter, słów kod to znów do ucha zaszeptany
Devoid of leaves, like stalks has these [?]
Pozbawiona liści, jak badyle ma tych [?]
Music? there are still dilemmas on the list
Muzyka? bawią na liście dylematy wciąż
Any disadvantages, sit back and check in the receivers
Byle wady, usiądź wygodnie sprawdź w odbiornikach
As in a pastry shop, I don't regret anything, because it's pride
Jak w cukierni niczego nie żałuję, bo to pycha
I hope I will miss the hype one
Mam nadzieję, że ominie mnie hype jeden
Today I only care about my High Level
Dziś zależy mi tylko na swoim High Level
I am walking on the surface of the water, I do not turn around if Jesus is following me
Idę po tafli wody, nie odwracam się czy Jezus idzie za mną
What I believe is smoldering for another long week
To, w co wierze tli się już kolejny długi tydzień
I am not ashamed to feel, I am sure
Uczuć się nie wstydzę, pewność mam
Even about water I can speak with my mouth
Nawet o wodzie mogę mówić pełną gębą
For those who believe in us more than ourselves
Dla tych, co wierzą w nas, bardziej niż my sami
For those who have almost broken their thumbs from clenching their thumbs for the last few years
Dla tych, co od tych kilku lat od zaciskania kciuki niemal łamią
[Chorus]
[Refren]
I've never been higher, but I'm going there
Nigdy nie byłem wyżej, ale idę tam
Where I will have nothing to renounce
Gdzie nie będę miał się czego wyrzec
And today, when I created a tricky plan
A dziś, gdy stworzyłem hytry plan
I'm closer to being one level higher
Jestem bliżej momentu by być level wyżej
/ 2x
/2x
[Te-Tris]
[Te-Tris]
I smell fresh blood
Wyczuwam woń świeżej krwi
Hunger almost like Nosferatu
Głód prawie jak u Nosferatu
To prick the neck of one of the tracks
Żeby nakłóć kark jednego z tracków
Straight for Prisms
Prosto dla Pryzmatów
So many topics are coming out again
Tyle tematów znów wychodzi przed szereg
What is still mine and sincere among empty words
To, co wśród pustych słów jest ciągle moje i szczere
I do not divide it through the prism of cash or internship
Nie dziele tego przez pryzmat hajsu czy stażu
You must have eggs and a claw and base on that
Musisz mieć jaja i pazur i na tym weź bazuj
Which doesn't mean your core has to be artificially hard
Co nie znaczy, ze twój core musi być sztucznie hard
Level to palindrome gives me second bottom
Level to palindrom u mnie rodzi drugie dna
I set the level to pro, this is my place in the game
Ustawiam poziom na pro, to moje miejsce w grze
If you get it upside down, TeT is TeT anyway
Jeśli pojmiesz to na opak to i tak TeT jest TeT
I do not want to run after the herd eager for profit
Nie chce biec za stadem łasym na sukcesów profit
They say eat your fill, I feel unsatisfied in this
Mówią nażryj się do syta, ja w tym czuję niedosyt
Coconuts - sweet, but only bitter
Kokosy – słodkie, ale niosły by tylko gorycz
If he were to lie to at least one pair of focused ears
Gdyby miał okłamać choć jedną parę uszu skupionych
So I fly higher, I look down at the paper
Wiec lecę wyżej, patrzę z góry na papier
Sonny, I'm in the sky on a different ceiling, do you get it?
Synku, jestem na niebie na innym pułapie, łapiesz?
[Chorus]
[Refren]
I've never been higher, but I'm going there
Nigdy nie byłem wyżej, ale idę tam
Where I will have nothing to renounce
Gdzie nie będę miał się czego wyrzec
And today, when I created a tricky plan
A dziś, gdy stworzyłem hytry plan
I'm closer to being one level higher
Jestem bliżej momentu by być level wyżej
/ 2x
/2x
[Białas]
[Białas]
Nobody is cutting me and I have sections here
Nikt mnie nie tnie a mam tu sekcje
For my people it was like a transplant
U moich ludzi to przyjęło się jak przeszczep
And I know that in this game I give my whole heart
I wiem że w tej grze daję całe serce
That's why I see your hands at the concert
Dlatego widzę wasze ręce na koncercie
That's why I see your love when we get high fives
Dlatego widzę waszą miłość gdy zbijamy piątki
And tell me how could I doubt you?
I powiedz mi jak mógłbym w was zwątpić?
What I do today is emotions and passion
To co robię dziś to emocje i pasja
Once I could dream, today I see it especially
Kiedyś mogłem śnić, dziś to widzę zwłaszcza
When face blushes burn but not from alcohol
Gdy rumieńce lic płoną lecz nie od alko
I remember, I had nothing, and I believed it was worth it
Pamiętam nie miałem nic, a wierzyłem że warto
Now I play it, and I am very pleased
Teraz gram w to, i bardzo miło mi
You understand music is my love and
Rozumiecie muzyka to moja miłość i
Every moment someone wants to hurt her
Z każdą chwilą gdy ktoś chce ją skrzywdzić
I stand up for it and throw it away like frisbee
Staję w obronie i wyrzucam to jak frisbee
Instinct gives me strength today you try
Instynkt daje mi siłę dziś ty spróbuj
And remember, I only write lyrics to the beat
I zapamiętaj ja pisze tylko teksty do bitu
The Pryzmats Coś z Niczego If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS