Tommek - Verluere Kanner Lyrics (English Translate)

English
Deutsch
Just out here, far too quiet in here
Nëmme raus hei, vill ze roueg hei bannen
How can I ever find my truth?
Wéi soll ech jemols meng Wouerecht fannen?
If I'm never with myself, not behind me
Wann ech nie bei mir selwër sinn, net hannert mer selwër stinn
Are we even strangers, how in the world do I know my pin?
Sinn mir selwër friem, wéi kennen ech an dëser Welt mein Pin ?
Looking for something because I'm subconsciously sad
Siichen eppes, well ech onbewosst traureg sinn
Where's my dopamine? Allez-Hop! After a drink
Wou ass mein Dopamin? Allez-Hop ! Nach en Drink
Hopefully things will get better then
Hoffentlëch gett et dann endlëch besser
Distraction, anesthesia and consumption is their savior
Oflenkung, Betäubung a Konsum ass hieren Retter
They flee from reality
Sie flüchten, aus der Realitéit
Search for love while hatred blossoms deep inside them
Siichen no Léift, während Haass bléit an hinnen ganz déif
Because without inclination, one begins to rebel
Well ouni Zouneigung, fänkt een un ze rebelléieren
Projecting experiences on other people
Erlierfnisser op aaner Leit ze projezéieren
And do not expect them to understand it
An erwaart net vun hinnen dat se et verstinn
If they do not even see what way they are going
Wann se mol net gesinn, wéi en Wëe sie ginn
A child needs a hard hand to stimulate it
En Kand brauch eng haart Hand déi et erzitt
But what it still asks for love, that it then receives love
Mee wat et noh Léift freet, dat et dann Léift kritt
[Refrain]
[Refrain]
The child points up in an environment, and when the environment collapses
D'Kand wiist op an engem Emfeld, a wann d'Emfeld ëmfällt
If the child also falls over
Fällt d'Kand och ëm
And it's normal when it curves because
An t'ass normal wann et sech krëmmt well
It only has a thin coat that holds it
Et besetzt juste en dënnen Pelz, deen et standhällt
All life on the lookout, I do not know what
D'ganzt Liewen op der Siich, et wees net noh wat
Sold his existence, his dreams to the devil
Huet seng Existenz, seng Dreem un den Däiwel verkaaf
In perpetual cycle - up and down
Em éiwëgen Kreeslaaf - vun op an of
It's ripped to and fro - never finds its medium
T'gëtt hen an hier gerappt - fënnt nie sein Mëttelmooss
[Part 2]
[Part 2]
Just out here, far too quiet in here
Nëmme raus hei, vill ze roueg hei bannen
How can I ever find peace in myself?
Wéi soll ech jemols Roh an mer fannen?
If I can not stand peace
Wann ech Rouh net erdroën kann
Because she's telling me the truth and
Well se mer d'Wouerrecht weisst an
How it can go on in life sometimes
Wéi et am Liewen heinsdo goen kann
Our children are disturbed by the media
Eis Kanner sinn wéinst den Medien gestéiert
No wonder!
Keen Wonner !
When consumption is no longer controlled
Wann den Konsum keen méi kontrolléiert
It's very fast, first beers and drugs are tried
T'geht ganz séier, éischten Béier a Drogen ginn ausprobéiert
Shoot everything and have fun at school
Schäiss op alles, a an der Schoul gëtt sech futtéiert
But an iPhone in your pocket, and a pack of cigarettes
Mee en iPhone an dech Täsch, an en Paak Zigaretten
SCREW YOU ! - nobody can hurt me
FECK DECH ! - mech kann keen verletzen
Very fragile underneath, always getting back
Ganz zerbriechlech am Ënneren, kréien ëmmer rem
The feeling that they really just hinder
Dat Gefill dat se wierklech juste hënneren
And nobody wants to take care of them
An et well sech einfach keen em sie këmmeren
That's why they have to remember tears
Dofir musse sie sech un Tréinen erënneren
The path they choose leaves their lives in shambles
Den Wëe deen sie wiehlen, léisst hiert Liewen a Schieblen
They pray and pray until they die sometime
Sie bieden an bieden, bis sie irjendwann stierwen
[Refrain]
[Refrain]
The child points up in an environment, and when the environment collapses
D'Kand wiist op an engem Emfeld, a wann d'Emfeld ëmfällt
If the child also falls over
Fällt d'Kand och ëm
And it's normal when it curves because
An t'ass normal wann et sech krëmmt well
It only has a thin coat that holds it
Et besetzt juste en dënnen Pelz, deen et standhällt
All life on the lookout, I do not know what
D'ganzt Liewen op der Siich, et wees net noh wat
Sold his existence, his dreams to the devil
Huet seng Existenz, seng Dreem un den Däiwel verkaaf
In perpetual cycle - up and down
Em éiwëgen Kreeslaaf - vun op an of
It's ripped to and fro - never finds its medium
T'gëtt hen an hier gerappt - fënnt nie sein Mëttelmooss
Tommek Tëschent Humor a Wouerécht If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS