Veron - Napisy (Ft. Kidd (PL)) Lyrics (English Translate)

English
Polish
This bit sounds like the credits
Ten bit brzmi jak napisy końcowe
Like you were telling me to get out of here (what?) And say it's over (really?)
Jakbyś kazała mi stąd wyjść (co?) i powiedziała, że to koniec (serio?)
I'm not a fan of happy ending and Hollywood movies
Nie jestem fanem happy endów i filmów z Hollywood
I am a fan of stupid mistakes and extraordinary roles
Jestem fanem głupich błędów i nietuzinkowych ról
I am a fan, I am a fan scary
Jestem fanem, jestem fanem strasznym
If only you have talent and look at the world more widely
Jeśli tylko masz talent i szerzej na świat patrzysz
All black scenarios and bad endings (what?)
Wszystkie czarne scenariusze i złe zakończenia (jakie?)
I like them the most, believe me, and blame Orwell for it
Najbardziej je lubię, uwierz, a za to wiń Orwella
What end? What end? This is the next stage
Jaki koniec? Jaki koniec? To kolejny etap
Another 305 that nobody was waiting for
Kolejne 305, na które nikt nie czekał
It's a personal distance while running on the cobblestones
To osobisty dystans w biegu po miejskim bruku
I don't want to be proud here, I just want to prick you
Tu nie chcę się wywyższać, tylko chcę Was ukłuć
The open-air museum walks around the city, visits the city open-air museum
Skansen chodzi po mieście, zwiedza miejski skansen
He drinks beer in the gate, hence the inspiration
W bramce pije piwko, stąd płyną inspiracje
We have an eye on you, a pen in our hand, not a gun
Mamy Was na oku, w ręku długopis, nie broń
You better calm down and take our weapons not
Ty lepiej się uspokój i lepiej weź nam nie broń
[Verse 2: Kidd]
[Verse 2: Kidd]
Starring those whose coffins will make me stupor
W rolach głównych ci, których trumny wprawią mnie w stupor
The rest are ordinary extras, the glow of names fighting the emptiness
Reszta to zwykli statyści, blask nazwisk walczący z pustką
Directing is the art of working with the crew
Reżyseria jest sztuką współpracy z ekipą
And it confirms that the common goal is not everything
I potwierdza, że wspólny cel to jednak nie wszystko
Cinematic Orchestra, everything you give ends the clap
Cinematic Orchestra, wszystko co dasz kończy klaps
We will go to the apartments to put eyes on our heads to sleep
Rozejdziemy się do mieszkań, by kłaść oczka w głowie spać
I've had my soundtrack for years, lonely man and glass
Mam swój soundtrack od lat, samotny człowiek i glass
Take it literally - you already know how I write rap at night
Weź dosłownie - już wiesz, jak piszę nocami rap
Be so kind, rewind the Jack Black on both sides
Be so kind, rewind the Jack Black on both sides
I am winking on things, as long as I have 21 grams
Puszczam oczko do spraw, póki mam 21 gram
It was never my movie and I could have left halfway
To nigdy nie był mój film i mogłem wyjść już w połowie
Instead of hammering another year into the credits
Zamiast kolejny rok wbijać w napisy końcowe
I take the responsibility away, my name is one of the first
Odsuwam odpowiedzialność, moje nazwisko - jedno z pierwszych
Behind him - hundreds of guys from the life stunt
Za nim - setki kolesi od życiowej kaskaderki
I play for the time, protecting every sincere gesture
Gram na zwłokę, asekurując każdy szczery gest
Wanting to put a question mark after each "The end"?
Chcąc tu wstawić pytajnik po każdym "The end"?
Veron Bootlegging If you think there is an error in translation, please click here.