WCK - Rozgrzewka Lyrics (English Translate)

English
Polish
Hop siup, clapping your ass
Hop siup, klaskanie dup
Hop siup, clapping your ass
Hop siup, klaskanie dup
Hop siup, clapping your ass
Hop siup, klaskanie dup
Hop siup, clapping your ass
Hop siup, klaskanie dup
[Verse 1: Mada]
[zwrotka 1: Mada]
Maybe a little jogging at the beginning?
To na początek może mały jogging?
(Ty ty ry you you you)
(Ty ty ry ty ty ty ty)
We are going fast, yo yo yo yo
Lecimy w tempo, joł joł joł joł
I run around the room, gather my thoughts with a slug
Biegam po pokoju, zbieram myśli ze szlugiem
I have already found a few impure visions behind the bed
Kilka wizji nieczystych już znalazłem za łóżkiem
I drag myself to the lamp to illuminate the brain's folds
Przeciągam się do lampy by oświetlić mózgu fałdy
Simple squats for ideas under the desk
Proste przysiady po pomysły pod biurkiem
Sore soreness rinses out a sip of jackdaw
Zakwasy przez rauty wypłukuje łyczek kawki
Big gulps of grass and wave my dick
Duże hausty trawki i pomacham sobie fiutkiem
Fuck in your warm-ups full of sweat
Chuj w te wasze rozgrzewki pełne potu
I am clean, fresh and ready to fly
Jestem czysty, świeży i gotowy do lotu
Hear the whistles from under the block like the call of the year
Słysze gwizdy spod bloku, jak wołanie roku
He's going to hunt, get ready
Leci na polowanie, się przygotuj
Ćwoku
Ćwoku
[Verse 2: Kuba Knap]
[zwrotka 2: Kuba Knap]
You don't be confused about this warming up
Ty nie bądź pomylony, co z tym rozgrzewaniem
It's like before breakfast, bongo or bongo before breakfast
To jak przed śniadaniem bongo, czy bongo przed śniadaniem
Break in the plan, but
Przerwa w planie, ale ale
I want to permanently get on the boat and hack the push-ups on it
Mam chęć na trwałe wleźć na łajbę i se pompki siekać na niej
And not on the kitchen floor before I make a move in the morning
A nie na podłodze w kuchni,zanim zrobię ruch ranem
I pour peta melted in coffee into the shell
Wylewam do muszli peta topionego w kawie
I run up the hill to have better fours
Wbiegam se pod górki, by mieć lepsze czwórki
Eat rapga like a fat sourdough soup
Zżerać rapgrę jak tłusty żur na zakwasie
For buddies and sisters
Dla kumpli i sióstr
We have stupid mulled
Miewamy durne grzany
There is a lot of material flying from our steel plant
Z naszej huty leci w ciul fest materiału
We melt the style from the roots in the forge from the streets
Styl wytapiamy z roots'ów w kuźni z ulic
For you to listen to it with baked goods
Byś tego słuchał z wypiekami
Wpierdol, hip-hop and not skipping the runway
Wpierdol, hiphop a nie pomykanie po wybiegu
And you jump out and pump a rap one shot on it
A ty wyskocz i pompuj rap one shot do tego
My back was also cracked when I had dead strings
Mi też pękały plecy, jak miewałem martwe ciągi
PolSport Classic little ones are burning roller skates
PolSport Classic cieniasy palą wrotki
[Chorus: WCK]
[Refren: WCK]
Hop siup, one and two
Hop siup, raz i dwa
Everybody rap to the funky sound
Everybody rap to the funky sound
Boom beng, three and four
Boom beng, trzy i cztery
Don't stop, get it, get it
Don't stop, get it, get it
Cheeky bau, five and six
Cheeky bau, pięć i sześć
Pop your ass if you wanna dance
Pop your ass if you wanna dance
Myk and smack, seven and eight
Myk i trach, siedem i osiem
[Verse 3: Ryfa Ri]
[zwrotka 3: Ryfa Ri]
How sucks your old karas, this katana can be waved today
Jak dupy twoja stara karas, może być dzisiaj machana ta katana
About tempsa [?] What he smeared with flamami and it shines
O tempsa[?] co flamami mi namazał i to lśni
Ri rhymes were born hot
Urodziły się rozgrzane rymy Ri
Sometimes I freeze with flow but only when it runs
Czasem mrożę flow'em ale tylko jak piździ
Bend, squat, cool, composition
Skłon, squat, super, skład
This shit will give you minerals like terma start
To gówno da ci minerały jak termy start
I can be lazy and big, like Wojciech Mann
Mogę być lazy i duża, jak Wojciech Mann
But if I swallow move's, strigoi bye bye bye
Ale jak pizgnę move'sa, strzygi bye bye bye
I control plasticity, I control skill
Kontroluję plastyczność, kontroluję skill
I control until they are sorry, I control the qi
Kontroluję aż im przykro, kontroluję czi
(U hu) How hot, rap sauna assassin
(U hu) Jak gorąco, rap sauna mordo
Hip hop non stop [?]
Hip hop non stop [?]
[Verse 4: Emil G]
[zwrotka 4: Emil G]
I still don't get out of the mold, I still make claws
Ciągle nie wychodzę z formy, ciągle robię szponty
Ready for adventures like Rick & Morty
Gotowy na przygody jak Rick & Morty
I'm out of breath, that's what I'm calm
Zadyszka mnie nie łapie, o to jestem spokojny
I even put a blank sheet on the joints
Przykitrałem nawet bletke jak chodzi o jointy
I participate, do not click, that I participate
Ja biorę udział, nie klikam, że biorę udział
Condemned to complicity because I'm not a bore
Skazany na współudział bo nie jestem nudziarz
We do not excuse
Nie obowiązuje u nas usprawiedliwienie
I move salom and lamusom it raises the pressure
Ruszam salom a lamusom to podnosi ciśnienie
And if it does not touch the ticket, I have a training plan B
A jak nie styka na karnet, mam treningowy plan B
Then he writes down the sheet and trains his neck
Wtedy zapisuje kartkę i trenuje karkiem
Bicik massages with bass, (ty ry ri ri ri ri)
Bicik masuje bassem, (ty ry ri ri ri ri)
And he fucks until he places the vertebrae in my neck
I napierdala, aż mi poustawia kręgi w szyi
I'm going in series, a long-established route
Jadę serią, dawno zaklepana trasa
One makes a pump, the other makes a clown
Z jednego cisnę pompę, z drugiego robię pajaca
I have a good roller, then it's time to roll it
Mam dobry wałek, po tym pora przyrolować
Agility I have a Gibbon, you can record me from a drone
Zwinność posiadam Gibona, możesz mnie nagrać z drona
[Chorus: WCK]
[Refren: WCK]
Hop siup, one and two
Hop siup, raz i dwa
Everybody rap to the funky sound
Everybody rap to the funky sound
Boom beng, three and four
Boom beng, trzy i cztery
Don't stop, get it, get it
Don't stop, get it, get it
Cheeky bau, five and six
Cheeky bau, pięć i sześć
Pop your ass if you wanna dance
Pop your ass if you wanna dance
Myk and smack, seven and eight
Myk i trach, siedem i osiem
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
WCK WCK If you think there is an error in translation, please click here.