Dusky - Tiers Lyrics

Translate Deutsch, French, Italiano
My blood before
Like tears falling
[Verse 1]
My [?] before
Like tears falling
I can't be sure
Still free falling
[Verse 2]
My [?] before
Like tears falling
I can't be sure
Still free falling
[Interlude]
Still free falling
Like tears falling
Like tears falling
[Outro]
I can't be sure
Still free falling