Gandzior - Witamy w NYC Lyrics (English Translate)

English
Polish
Welcome to New York, the world's capital of rap
Witamy w Nowym Jorku, światowej stolicy rapu
Where the atmosphere of the Bronx Uptown is a shadow of that climate already
Gdzie klimat Uptown Bronxu to cień już tego klimatu
And hip-hop has finally changed since the golden age
A hip-hop koniec końców się zmienił od złotych czasów
But here we have defenders of stylish stuff
Lecz mamy tu obrońców dobrego stylowo stuffu
The old players are here, they didn't bounce off the topic
Starzy gracze są tu, nie odbili od tematu
They did not change the front playing under these teenagers
Nie zmienili frontu grając pod tych małolatów
And just like in the beginning, they do not come out of the atmosphere
I tak jak na początku nie wychodzą z klimatów
Which once ruled in every box of a cassette
Które niegdyś królowały w każdym boom box kaseciaku
Niggas got fucked up in the streets with Cadillacs
Czarnuchy nakurwiały na ulicach z Cadillaców
Times have changed, today most patałachów
Czasy się pozmianiały, dzisiaj większosć patałachów
Fuck this mainstream all, put it in the toilet, wrap it
Jebać ten mainstream cały, do kibla weź to zapakuj
It's like smoking gibs tasteless and odorless
To jakby palić gibla bez smaku i bez zapachu
Chujowy goods won and took over the market boyfriend
Chujowy towar wygrał i przejął rynek chłopaku
New times have come and I'm wasting my time
Nadeszły nowe czasy, na które szkoda mi czasu
Because for me it's not raps, but rather total crap here
Bo dla mnie to nie rapsy, a raczej totalny szajs tu
Meanwhile, for kumatych, greetings from Ganda este
Tymczasem dla kumatych, pozdrówki od Gandy szacun
Ref
Ref
Gandi Ganda is visiting NYC again today
Gandi Ganda dziś znowu zwiedza NYC
It's a fucked-up city I like to hammer into
To przejebane miasto, do którego lubię wbić
I have my own team here, nothing else is needed
Mam tu ekipę własną, więcej nie potrzeba nic
The city cannot sleep, welcome to American Dream
Miasto nie może zasnąć, witam w American Dream
2
2
Manhattan, the king of traffic jams and the union of two worlds
Manhatan królem korków i połączeniem dwóch światów
Nobody will count the bucks, tickets or tickets here
Tu nikt nie zliczy dolców, ticketów czyli mandatów
How to deal on Wall Street in the trading floor of expensive squares
Jak transakcji na Wall Street w parkiecie drogich kwadratów
Where the pack of hungry werewolves enter the action
Gdzie wkraczają do akcji watahy głodnych wilkołaków
Manipulation Center, World Fear Center
Centrum manipulacji, światowy ośrodek strachu
Where do the richest people dictate to the whole world
Skąd ludzie najbogatsi dyktują całemu światu
And the whole world is watching with admiration, "it's the west after all"
A cały świat się patrzy z podziwem, "to przecież zachód"
Where most of the population is obese from Big Macs
Gdzie większość populacji otyła jest od Big Maców
Countless nations and there are also many Poles
Niezliczona ilość nacji i sporo jest też Polaków
They live in exile, I greet my boys
Żyją na emigracji, pozdrawiam moich chłopaków
Those from rap, contractors and [???]
Tych od rapu, kontraktorki i [???]
From waving my faces and visiting rooftops
Od machów moje mordki i zwiedzania rooftopów
I also greet Polish women, this female group of compatriots
Pozdrawiam także Polki, tą żeńską grupę rodaków
A collective for me as narrow as a camera lens
Kolektyw dla mnie wąski, jak obiektyw aparatu
Life more carefree, most rather cool
Żywot bardziej beztroski, większość raczej na luzaku
Life here is different, simply, end of topic
Tu żyje się inaczej, po prostu, koniec tematu
Ref
Ref
Gandi Ganda is visiting NYC again today
Gandi Ganda dziś znowu zwiedza NYC
It's a fucked-up city I like to hammer into
To przejebane miasto, do którego lubię wbić
I have my own team here, nothing else is needed
Mam tu ekipę własną, więcej nie potrzeba nic
The city cannot sleep, welcome to American Dream
Miasto nie może zasnąć, witam w American Dream
3
3
I remember my first flight to the States, magical moments
Pamiętam pierwszy wylot do Stanów, magiczne chwile
I didn't have such plans, I never even dreamed
Nie miałem takich planów, nigdy nawet nie marzyłem
I didn't believe it until I got a ticket
Nie wierzyłem do momentu, aż dostałem do łap bilet
We flew to play a few concerts, show skills
Lecieliśmy zagrać parę koncertów, pokazać skille
From the old continent to the new with street style
Ze starego kontynentu na nowy z ulicznym stylem
Total dizziness and joy, as if I were a piss
Totalny zawrót głowy i radość, jakbym był szczylem
The cult New York is a show and so many sensations
Kultowy Nowy Jork to show i wrażeń tyle
That I would not accumulate in a year, what was there for one week
Że nie zgromadziłbym w rok, co tam przez jeden tydzień
Even driving non-stop, he doesn't go to see everything
Nawet jeżdżąc non stop nie idzie wszystkiego widzieć
It is good that we are coming back next year on a new visa
Jest dobrze, że za rok wracamy na nowej wizie
Two weeks is something, these few days in Florida
Dwa tygodnie to jest coś, tych kilka dni na Florydzie
Chicago and Detroit, there is a print for the 8th mile
Chicago i Detroit, tam wbitka na 8. Milę
Toronto, make some noise, in Canada for a short while
Toronto, make some noise, w Kanadzie na krótką chwilę
In the Pulaski Day Parade on the fifth Polonia goes
W Paradzie Pułaskiego na piątej Polonia idzie
There in a slightly larger composition, rap thread and Poznań is alive
Tam w nieco większym składzie, rap wątek i Poznań żyje
We'll be back in two years at the base, that's it for now
Wrócimy za dwa lata na bazę, na razie tyle
Ref
Ref
Gandi Ganda is visiting NYC again today
Gandi Ganda dziś znowu zwiedza NYC
It's a fucked-up city I like to hammer into
To przejebane miasto, do którego lubię wbić
I have my own team here, nothing else is needed
Mam tu ekipę własną, więcej nie potrzeba nic
The city can't sleep, welcome to American Dream
Miasto nie może zasnąć, witam w American Dream
Gandzior Z życia wzięte If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS