Marko Damian - Zmysel Lyrics (English Translate)

English
Slovak
The other guys don't have stamina, Ah
Ostatní chalani nemajú staminu, Ah
She almost died with me after one round
Po jednom kole so mnou skoro zahynula
If she's stupid, I'll trade her for another, Ah
Ak je blbá, vymením ju za inú, Ah
It hasn't been long since we started with us
Neni to dlho, čo sme začínali u nás
I took it up as fast as a tsunami
Zobral som to hore rýchlo ako tsunami
Around me only white babies like Sunar
Okolo mňa len biele baby ako Sunár
If she's fucking with us, I'll take her to us
Ak s nami fakuje, tak ju zoberem ku nám
Metal chains on chest and arms
Kovové reťaze na hrudi a rukách
That you'd think I was still a servant
Že by si si pomyslel, že som stále sluha
Except mine are never handcuffed
Až na to, že tie moje nikdy nie sú putá
Only when you're trying to handcuff me
Iba vtedy ked sa ma pokúšaš spútať
They come in pairs, both
Prichádzajú po pároch, jedna aj druhá
Slowly, carefully like an iguana
Pomaly, opatrne ako leguán
In a moment it's on me, faster than a cougar
Za chvíľu je na mne, rýchlejšie jak puma
I give her life meaning, as you have here
Dávam jej životu zmysel, akože tu máš
I won't forget how I used to ask my mom
Nezabudnem ako som sa zvykol pýtať mamy
Does the fact that the foter left means that we are alone again
Či to, že foter odišiel znamená, že sme zas sami
The shoes from the show were too much money
Boty z výkladu boli za moc veľa peňazí
Today I see it all as a package of blessings
Dneska to celé vnímam ako balík požehnaní
It draws me to God whenever I don't know where to go
Ťahá ma to k Bohu kedykoľvek neviem kam ísť
Babu is pulling it to the sea, she wants to have more than a weekend for me
Babu to ťahá k moru, chce mať na mňa viac ako víkend
She turns so I can see her ass
Otáča sa aby som jej mohol vidieť na riť
The polkas move as if they were exchanging
Polky sa jej hýbu jak keby sa vymieňali
I can't say it's not the way it should be, yeah
Nemôžem povedať, že to neni tak jak má byť, yeah
The ice metal on my chest protects me, yeah
Ľadový kov na mojej hrudi ma chráni, yeah
Her body is burning, yeah, like Wasabi, yeah
Jej telo páli, yeah, ako Wasabi, yeah
Yours don't like me, they want to get rid of me, yeah yeah yeah
Vaši ma nemajú radi, chcú sa ma zbaviť, yeah yeah yeah
I heard your new shit, and it's garbage, yeah
Počul som tvoj nový shit, a je to garbage, yeah
I took the time to do it, you have to give it back to me, yeah
Venoval som tomu čas, musíš mi ho vrátiť, yeah
You can't say anything, you're backward, yeah
Nemôžeš povedať nič, si zaostalý, yeah
They want to lower my brightness, but I won't let them, yeah
Chceli by mi znížiť jas, ale nenechám ich, yeah
Marko Damian P.O.P! If you think there is an error in translation, please click here.